Taisyklės

Atnaujinta: Balandis 2024 m.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS:

1.1 Interneto puslapio www.watalook.lt ir jo mobiliosios aplikacijos (angl. App) taisykles (toliau – Naudojimosi puslapiu taisyklės) nustato UAB “Telas”, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai: Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius (toliau – Puslapio savininkas), informacijos ir paslaugų teikimo interneto puslapyje www.watalook.lt ir kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, mobiliąją aplikaciją, sąlygas bei tvarką, taip pat šių paslaugų vartotojų (toliau – Jūs) teises, pareigas bei atsakomybę.

1.2. Šis dokumentas yra sutartis tarp Puslapio savininko ir Jūsų dėl naudojimosi interneto puslapiu www.watalook.lt ir jo mobiliąja aplikacija, o taip pat ir Naudojimosi puslapiu taisyklės, kurių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys interneto puslapiu www.watalook.lt, įskaitant Mobiliąją aplikaciją, taip pat visomis ir (ar) bet kuriomis iš jame teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šios taisyklės taikomos visiems asmenims, kurie lankosi interneto puslapyje www.watalook.lt ir (ar) naudojasi šio puslapio ir (ar) jo mobiliosios aplikacijos teikiamomis paslaugomis.

1.4. Šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse naudojamos sąvokos:

1.4.1. Puslapis – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.com;

1.4.2. Mobilioji aplikacija (angl. App) – taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.com programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

1.4.3. Puslapio turinys – Puslapyje pateikiama tekstinė, grafinė ir vaizdinė medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija, duomenimis, simboliais, tekstu, fotografijomis, grafiniais elementais, audio ir video klipais, apie Puslapio teikiamas Paslaugas ir Paslaugų teikėjų siūlomas grožio paslaugas, nuorodos ir prieiga į Paslaugų teikėjų Asmeninius puslapius, grožio paslaugų ir jas teikiančių Paslaugų teikėjų paieškos bei bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimo bei gavimo funkcijos;

1.4.4 Paslaugos – grožio paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų grožio paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos, kurias teikia Puslapio savininkas Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.5 Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų įgalioti atstovai (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);

1.4.6 Asmens duomenys – vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, lytis ir slaptažodis – registracijos tipu pasirinkus „Klientas“; vardas, elektroninio pašto adresas, adresas ir slaptažodis;

1.4.7 Lankytojas – Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Puslapyje ir/ar Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.8 Registruotas lankytojas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

1.4.9 Registruoto lankytojo atsiliepimas – Puslapyje esančioje atsiliepimų platformoje Registruotų lankytojų viešai skelbiami ir matomi atsiliepimai apie savo patirtį su Watalook ir Paslaugų teikėju (ypač naudojantis Paslaugų teikėjo paslaugomis);

1.4.10 Paslaugų teikėjas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį, reklamuoti teikiamas grožio paslaugas;

1.4.11 Registracijos tipas – registracijos Puslapyje pobūdis, nuo kurio priklauso Asmeniui prieinamų Puslapio paslaugų apimtis ir kurį Asmuo, priklausomai nuo savo poreikių, pasirenka registracijos Puslapyje metu;

1.4.12 Asmeninis puslapis – Asmens registracijos Puslapyje metu sukurtas Asmeninis puslapis, kuris gali būti skirtas arba užsakyti grožio paslaugas, arba siūlyti grožio paslaugas;

1.4.13 Asmeninio puslapio turinys – Asmeniniame puslapyje talpinamos Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo nuotraukos ir duomenys bei informacija apie ieškomas ir (ar) teikiamas grožio paslaugas, nuotraukų ir vaizdo įrašų galerijos;

1.4.14 Reklaminis turinys – Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis pateikiama informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio informacija;

1.4.15 Mokamos paslaugos – už nustatytą užmokestį Puslapio savininko teikiamos grožio paslaugų reklamos ir administravimo įrankių paslaugos Puslapyje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.16 Rezervacijos paslaugos - už nustatytą užmokestį Puslapio savininko Registruotiems lankytojams teikiamos grožio paslaugų rezervacijos paslaugos Puslapyje ir Mobiliojoje aplikacijoje;

1.4.17 Avansinių (negrąžintinų) mokėjimų paslauga – Registruoto lankytojo šioje politikoje nustatyta tvarka atliekami mokėjimai už Paslaugų teikėjo teikiamas grožio paslaugas, Paslaugų teikėjui pareikalavus ir informacinėmis priemonėmis pateikus negrąžintino avansinio mokėjimo nuorodą;

1.4.18 Pagrindinė Mokėjimo kortelė – Mokėjimo kortelė, kurią Registruotas lankytojas Asmeninėje paskyroje pasirenka kaip pagrindinę atsiskaitymams už Grožio specialisto teikiamas paslaugas;

1.5. Naudojimasis Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių prasme, apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą prisijungus prie Puslapio ir (ar) Mobiliosios aplikacijos naudojantis interneto ryšiu. Bet kokiu būdu ir forma naudodamiesi Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija ir (ar) Paslaugomis, Jūs besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojate laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei nesutinkate besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, neturite teisės naudotis Puslapiu ir (ar) Mobiliąja aplikacija bei jokiomis jų Paslaugomis.

1.6. Puslapio savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Naudojimosi puslapiu taisykles. Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Puslapyje momento. Jei po Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimų paskelbimo toliau naudojatės Paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais Naudojimosi puslapiu taisyklių pakeitimais. Nesutikdami su pakeistomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis, Jūs prarandate teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalote nedelsiant panaikinti savo registraciją Puslapyje.

2. PUSLAPYJE TEIKIAMOS PASLAUGOS

2.1. Puslapis yra grožio paslaugų reklamos, paieškos ir administravimo platforma, kurioje pateikiamos informacijos ir administravimo funkcijų pagalba Asmuo, teikiantis grožio paslaugas, t. y. Paslaugų teikėjas, turi galimybę reklamuoti savo siūlomas grožio paslaugas Puslapio lankytojams ir, naudodamasis Puslapyje pateikiamais administravimo įrankiais optimizuoti šių paslaugų užsakymų priėmimo ir tolimesnio administravimo procesą, o Puslapio lankytojas, siekiantis gauti Puslapyje skelbiamą grožio paslaugą, pasinaudodamas Puslapyje skelbiama informacija apie grožio paslaugas teikiančius Paslaugų teikėjus ir jų paieškos funkcijomis, turi galimybę surasti patraukliausią pageidaujamos grožio paslaugos pasiūlymą teikiantį Paslaugų teikėją.

2.2. Puslapio teikiamos grožio paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų grožio paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos Lankytojui yra prieinamos tik pagal pasirinktą registracijos tipą atlikus registraciją Puslapyje, t. y. šiomis Puslapio Paslaugomis gali pasinaudoti tik Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas.

2.3. Puslapyje neužsiregistravęs Lankytojas turi galimybę skaityti Puslapyje publikuojamą informaciją, naudotis ribotomis grožio paslaugų paieškos galimybėmis bei pateikti ir (ar) gauti informaciją ir (ar) duomenis. Minėti bei visi kiti ir bet kokie Puslapio lankytojo veiksmai, kuriuos jis gali atlikti Puslapyje, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių prasme, taip pat apima Puslapio teikiamas paslaugas.

2.4. Kiekvienas Asmuo, kuris siekia siūlyti Puslapyje nurodomas grožio paslaugas ir įsipareigoja laikytis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių bei Puslapio privatumo politikos reikalavimų, gali registruotis Puslapyje, susikurti Asmeninį puslapį ir siūlyti teikiamas grožio paslaugas Puslapio Lankytojams tam tikroje teritorijoje bei naudotis Puslapio savininko teikiamomis reklamos ir darbo administravimo funkcijomis bei priemonėmis.

2.5. Kiekvienas Asmuo, kuris siekia gauti tam tikro pobūdžio grožio paslaugas ir įsipareigoja laikytis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių bei Puslapio privatumo politikos reikalavimų, gali registruotis Puslapyje, susikurti Asmeninį puslapį ir naudotis Puslapio siūlomomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, grožio paslaugų paieškos bei rezervacijos paslaugomis.

2.6. Puslapio savininkas neteikia ir neįsipareigoja suteikti jokių Puslapyje skelbiamų grožio paslaugų. Šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 2.1. punkte nurodytos paslaugų platformos pagrindu Puslapio savininkas atlieka tik tarpininkavimo funkciją, sudarydamas sąlygas Paslaugų teikėjui, siūlančiam grožio paslaugas, ir Puslapio lankytojui, siekiančiam šias paslaugas gauti, surasti vienas kitą ir, pasinaudojant Puslapio funkcijomis ir įrankiais, apsikeisti duomenis, reikalingais konkrečios paslaugos užsakymui. Paslaugų teikėjas ir Puslapio lankytojas dėl grožio paslaugų teikimo susitaria nepriklausomai, savo nuožiūra bei rizika ir prisiima visas jiems tenkančias teises ir pareigas, kylančias iš tokio susitarimo.

2.7. Registracijos, Asmeninio puslapio sukūrimo, grožio paslaugų paieškos galimybių ir rezervacijos bei skelbiamos informacijos skaitymo ir bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimo bei gavimo paslaugos Puslapyje yra teikiamos nemokamai.

2.8. Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Paslaugų teikėjas sumoka Puslapio savininkui už Mokamas paslaugas Bendradarbiavimo politikoje nurodyta tvarka. Puslapio savininkas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

2.9. Puslapio savininkas Registruotam lankytojui ir Paslaugų teikėjui teikia Išankstinių mokėjimų paslaugą. Šios paslaugos pagrindu Registruotas lankytojas turi galimybę grožio paslaugas, kurios jam bus suteiktos ateityje (rezervuoto laiko vizitui metu), apmokėti Mokėjimo kortele iš anksto. Registruotas lankytojas tai gali atlikti naudodamasis savo Asmeniniu puslapiu, Mokėjimo kortelę susiedamas su Asmenine paskyra.

2.10. Už ne Registruoto lankytojo vardu išduotos Mokėjimo kortelės susiejimą su Asmeniniu puslapiu visiškai atsako pats Registruotas lankytojas ir, atitinkamai, už tokius veiksmus jis prisiima visa atsakomybę prieš tokios Mokėjimo kortelės turėtoją ir mokėjimo kortelę išdavusį banką, mokėjimo įstaigą ar kitą mokėjimo paslaugų teikėją.

2.11. Registruotas lankytojas neturi teisės pridėti kitam asmeniui išduotos Mokėjimo kortelės, negavus tokio asmens sutikimo ir neturint teisės naudoti tokios Mokėjimo kortelės susiejimui su Asmeniniu puslapiu ir atsiskaitymu už Grožio specialisto paslaugas pagal Išankstinių mokėjimų paslaugą.

2.12. Registruotas lankytojas su Asmeniniu puslapiu gali susieti daugiau negu vieną Mokėjimo kortelę. Tais atvejais, kai Registruotas lankytojas su Asmeniniu puslapiu susieja daugiau nei vieną Mokėjimo kortelę, Registruotas lankytojas Asmeniniame puslapyje pasirenka Mokėjimo kortelę, kuri yra Pagrindinė mokėjimo kortelė, iš kurios bus vykdomas atsiskaitymas už Grožio specialisto paslaugas pagal Išankstinių mokėjimų paslaugą. Registruotas lankytojas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Pagrindinės mokėjimo kortelės nustatymus (t. y. pakeisti vieną Pagrindinę mokėjimo kortelę kita).

2.13. Registruotas lankytojas, atlikdamas avansinį (negrąžintiną) mokėjimą, patvirtina, jog jam yra žinomos šios negrąžintinų Išankstinių mokėjimų atlikimo taisyklės:

2.13.1 Registruotam lankytojui lėšos grąžinamos tik Paslaugų teikėjui atšaukus vizitą.

2.13.2 Visais kitais atvejais Registruotas lankytojas dėl lėšų grąžinimo privalo kreiptis tiesiogiai į Paslaugų teikėją.

2.14. Kiekvienas Puslapyje apsilankantis Asmuo yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis gali naudotis Puslapyje, pobūdį ir apimtį.

3. REGISTRACIJA

3.1. Norėdamas naudotis ar turėti galimybę naudotis visomis Puslapyje ir (ar) pasirinktam registracijos tipui prieinamomis Paslaugomis, Puslapio Lankytojas privalo atlikti registraciją.

3.2. Priklausomai nuo pageidaujamų gauti Paslaugų pobūdžio, atlikdamas registraciją Puslapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje Lankytojas turi pasirinkti atitinkamą Registracijos tipą: siekdamas naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis, Lankytojas turi tapti Registruotu lankytoju Puslapyje; siekdamas reklamuoti teikiamas grožio paslaugas bei naudotis šių paslaugų teikimo administravimo įrankiais Puslapyje, Lankytojas turi tapti Paslaugų teikėju.

3.3. Registracija atliekama Lankytojui paspaudus atitinkamą nuorodą Puslapyje ar Mobiliojoje aplikacijoje ir suvedus visus atitinkamo Registracijos tipo formoje prašomus pateikti Lankytojo duomenis bei patvirtinus besąlygišką ir neatšaukiamą sutikimą su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir Puslapio privatumo politika. Lankytojas, nepatvirtinęs sutikimo su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir Puslapio privatumo politika, netenka teisės registruotis Puslapyje ir netenka teisės bei galimybės naudotis Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui prieinamomis Paslaugomis. Paslaugų teikėjas taip pat sutinka ir su Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politika.

3.4. Atlikusiam registraciją Lankytojui yra sukuriamas individualus arba Registruoto lankytojo, arba Paslaugų teikėjo Asmeninis puslapis, kurio pagrindu jis naudojasi prieinamomis Paslaugomis ir kuriame talpina savo nuotrauką ir duomenis, informaciją apie ieškomas ir (ar) teikiamas grožio paslaugas, kuria nuotraukų ir vaizdo įrašų galerijas.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti registracijos Puslapyje, taip pat atsisakyti naudotis tik Registruotiems lankytojams ar Paslaugų teikėjams prieinamomis Paslaugomis, panaikindamas savo registraciją Puslapyje nurodytu būdu. Paslaugų teikėjui, sumokėjusiam Puslapio savininkui už Mokamas paslaugas ir atsisakiusiam naudotis įsigytomis Mokamomis paslaugomis, panaikinus savo registraciją Puslapyje sumokėtas užmokestis už Mokamas paslaugas nėra grąžinamas. Registruotam lankytojui, sumokėjusiam Puslapio savininkui už Rezervacijos paslaugas ir atsisakiusiam naudotis įsigytomis paslaugomis, panaikinus savo registraciją Puslapyje sumokėtas užmokestis už Rezervacijos paslaugas nėra grąžinamas.

4. ASMENS DUOMENŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMA

4.1. Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Puslapyje bei pateikdamas Puslapio savininkui savo duomenis ir (ar) informaciją, Lankytojas besąlygiškai sutinka, jog Puslapio savininkas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Lankytojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šios sutarties (Naudojimosi puslapiu taisyklių) vykdymo tikslams, Puslapio Paslaugų teikimui, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei registruoto Paslaugų tiekėjo mokumui įvertinti ir (ar) įsiskolinimui valdyti. Naudodamasis Puslapio Paslaugomis Lankytojas besąlygiškai sutinka su Puslapio Privatumo politika.

4.2. Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų Asmens duomenis Puslapio savininkas tvarko laikydamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Lietuvos Respublikoje taikytinų teisės aktų reikalavimų ir vadovaudamasi Puslapio privatumo politika bei Puslapio slapukų politika. Informacija apie Puslapio savininko vykdomą Asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Puslapio privatumo politikoje ir Puslapio slapukų politikoje.

4.3. Naudodamasis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 2.2. punkte nurodytomis Puslapio paslaugomis, kiekvienas Lankytojas besąlygiškai sutinka su Puslapio privatumo politika. Nesutikdamas su Puslapio privatumo politika Lankytojas neturi teisės naudotis ne tik nurodytomis Puslapio paslaugomis, bet ir neturi teisės bei galimybės registruotis Puslapyje ir naudotis Registruotam Lankytojui ar Paslaugų teikėjui prieinamomis Puslapio paslaugomis.

4.4. Priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo, atlikdamas registraciją Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje Lankytojas pateikia Asmens duomenis.

4.5. Atlikdamas Registraciją Lankytojas įsipareigoja pateikti ir patvirtina, jog pateikia tik savo ir tik teisingus bei išsamius Asmens duomenis.

4.6. Atliekant registraciją Lankytojui draudžiama:

4.6.1 pateikti svetimus asmens duomenis ir (ar) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Puslapio savininkas darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

4.6.2 pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus.

4.7. Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Asmens duomenis, kuriuos jis Puslapio savininkui pateikė registruodamasis Puslapyje, šiems duomenims pasikeitus.

4.8. Prisiregistravęs Puslapyje Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog:

4.8.1 Puslapio savininkas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjas pateikti Asmens duomenys yra teisingi ir išsamūs;

4.8.2 Visais atvejais Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pats asmeniškai atsako už žalą, kilusią jam ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jokiais atvejais už šiuo pagrindu kilusią žalą nėra atsakingas Puslapio savininkas;

4.8.3 Įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų, reikalingų prisijungti prie pagal pasirinktą Registracijos tipą susikurto Asmeninio puslapio ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą ir pats asmeniškai atsako už tinkamą šių duomenų slaptumo užtikrinimą, taip pat įsipareigoja Asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Asmens duomenimis Paslaugoms gauti;

4.8.4 Atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant jo Asmens duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui;

4.8.5 Puslapyje sukurto Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio duomenys būtų prieinami kitiems Puslapio Lankytojams (išskyrus tam tikrus duomenis, kurių prieinamumą gali apriboti pats Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas), taip pat patvirtina, jog supranta, kad Asmeniniame puslapyje talpinant papildomą asmeninę informaciją bei duomenis, ši informacija gali tapti prieinama tretiesiems asmenims bei prisiima visą su galimu privatumo pažeidimu susijusią riziką. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio duomenų ir pateiktos informacijos panaudojimą;

4.8.6 Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui panaikinti visą ar dalį jo Asmens duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Puslapio Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų.

5. ASMENINIO PUSLAPIO TURINYS

5.1. Jeigu Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinyje yra žmonių atvaizdų, nurodomi arba įvardijami asmenys, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas patvirtina, pareiškia ir įsipareigoja, kad kai vaizduojami arba įvardijami asmenys yra jaunesni nei 18 metų, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas:

5.1.1. yra tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vienas iš tėvų arba teisėtas globėjas, arba

5.1.2. gavo tokio vaizduojamo arba įvardijamo asmens vieno iš tėvų arba teisėto globėjo aiškų sutikimą, kad jie būtų įtraukti į Asmeninį puslapį.

5.2. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas užtikrina, pareiškia ir įsipareigoja, kad jo Asmeninis puslapis:

5.2.1. nepažeidžia jokios juridinės ar fiduciarinės pareigos trečiajam asmeniui, kaip antai sutartinės pareigos ar konfidencialumo pareigos; ir (ar)

5.2.2. nepritaria, neskatina ir nepadeda vykdyti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, seksualinės orientacijos arba amžiaus; ir (ar)

5.2.3. nėra kenkėjiško kodo, kaip antai virusų, kirminų, Trojos arklių ar kitokių galimai žalingų programų, kodų ar medžiagos; ir (ar)

5.2.4. nepažeidžia jokių kitų taikomų įstatymų, teisės aktų, potvarkių, taisyklių ir nuostatų.

5.3. Jeigu Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeniniame puslapyje yra medžiagos, kuri jam nepriklauso arba nėra licencijuota ir (ar) kuriai taikomos trečiųjų asmenų teisės, prieš pateikdami ją savo Asmeninam puslapiui, Registruotas lankytojas ar Paslaugų tiekėjas turi gauti visus leidimus, sutikimus ir (ar) licencijas, kurių reikia, kad Puslapio savininkas galėtų naudoti ir eksploatuoti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenis be papildomų išlaidų.

5.4. Be to, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas užtikrina, pareiškia ir įsipareigoja, kad jo Asmens duomenyse (įskaitant Puslapio savininkui jį naudojant, skelbiant ir (arba) eksploatuojant) nėra jokios medžiagos, kuri gali būti palaikyta neprašyta arba neleistina reklama, reklamine medžiaga ar brukalu (įskaitant, bet neapsiribojant, grandininius laiškus, piramidžių schemas ar kitas komercinio arba kitokio siūlymo ar reklamos formas).

5.5. Už Asmeninio puslapio turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, nuotraukas, paveikslėlius, grafiką, garso ir vaizdo medžiagą, taip pat bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia, peržiūri, laiko, platina ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, yra atsakingas tuo Asmeniniu puslapiu besinaudojantis Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas.

5.6. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad savo Asmeniniame puslapyje pateiks tik teisingus ir tikslius duomenis bei tikrovę atitinkančią informaciją, taip pat tai, jog Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinys nepažeis Puslapio savininko ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei nesukurs jokių teisinių pareigų Puslapio savininkui.

5.7. Paslaugų teikėjas įsipareigoja savo Asmeniniu puslapiu informuoti tik apie savo paties teikiamas paslaugas ir su jomis susijusią informaciją. Tuo atveju, jei Paslaugų teikėjo asmeniniame puslapyje bus skelbiama informacija apie kelių Paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, Puslapio savininkas pasilieka teisę tokį Asmeninį puslapį ištrinti negrąžinant Paslaugų teikėjo sumokėtų mokesčių.

5.8. Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui yra draudžiama savo Asmeniniame puslapyje talpinti, laikyti, skelbti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, pornografinį, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas prieštaraujančiu viešajai tvarkai ir gerai moralei bei pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Puslapio savininkui.

5.9. Paslaugų teikėjas patvirtina ir sutinka, kad Puslapyje yra atsiliepimų platforma, kurioje Registruoti lankytojai gali paskelbti Registruoto lankytojo atsiliepimus. Paslaugų teikėjas turėtų atkreipti dėmesį, kad jis neturi galimybės atsisakyti dalyvauti šioje platformoje, o joje kartais gali atsirasti neigiamų Registruotų lankytojų apžvalgų ir (ar) atsiliepimų, kurie nepriklauso nuo Puslapio savininko valios. Paslaugų teikėjas gali, jeigu paskelbiamas su juo susijęs Registruoto lankytojo atsiliepimas, atsakyti į Registruoto lankytojo apžvalgas. Tačiau visas turinys, kurį Paslaugų teikėjas skelbia atsakydamas į Registruoto lankytojo atsiliepimą, turi būti mandagus, profesionalus, negrasinančio ar nekonfrontacinio pobūdžio, taip pat jį gali peržiūrėti Puslapio savininkas (ir savo nuožiūra gali jį pašalinti arba pakeisti, jeigu mano, kad tokie veiksmai yra pagrįstai reikalingi). Siekiant išvengti abejonių, Paslaugų teikėjas negali pasinaudoti jokiomis teisių gynimo priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, teisę nutraukti šią Sutartį) dėl Registruoto lankytojo atsiliepimo, kuriame yra paminėtas arba įvardytas Paslaugų teikėjas. Tačiau, jeigu Paslaugų teikėjas pagrįstai veikdamas mano, kad Registruoto lankytojo atsiliepimas šmeižia Paslaugų teikėją ar kitą asmenį arba kaip nors pažeidžia bet kurio asmens juridines teises, Paslaugų teikėjas tokį Registruoto lankytojo atsiliepimą gali pažymėti ir apie tai pranešti Puslapio savininkui. Tokiu atveju, Puslapio savininkas Registruoto lankytojo atsiliepimą peržiūri savo nuožiūra ir gali imtis bet kurių veiksmų, kurie jam atrodo būtini arba pageidautini (įskaitant, pavyzdžiui, atitinkamos Registruoto lankytojo atsiliepimo dalies pašalinimą arba pakeitimą).

5.10. Jeigu Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesilaiko arba jo Asmeninis puslapis neatitinka šių Naudojimosi puslapiu taisyklių ir Puslapio savininkas dėl to patiria nuostolių arba žalos, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi prisiimti atsakomybę ir todėl sutinka kompensuoti Puslapio savininkui tokius nuostolius arba žalą. Tai reiškia, kad Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas yra atsakingi už bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos Puslapio savininkas patiria dėl to, kad Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas nesilaiko šių Naudojimosi puslapiu taisyklių.

5.11. Be to, Puslapio savininkas pasilieka teisę:

5.11.1. Asmeninius duomenis, kuris Puslapio savininkui kelia pagrįstų abejonių dėl jų teisėtumo, perduoti atitinkamoms institucijoms;

5.11.2. atskleisti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo tapatybę bet kuriam trečiajam asmeniui (arba jų profesionaliam patarėjui), kuris tvirtina, kad kurie nors Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenys pažeidžia jo intelektinės nuosavybės teises arba teisę į privatumą.

5.12. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, kad Asmeniniame puslapyje talpinamas, taip pat gaunamas ir siunčiamas turinys gali būti tikrinamas Puslapio savininko nuožiūra, siekiant aptikti Puslapio savininko nepageidaujamu pripažįstamą turinį, o tokį turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio turinio publikavimą ar bet kokį perdavimą, tačiau jokiais atvejais Puslapio savininkas neužtikrina ir neturi pareigos užtikrinti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

5.13. Paslaugų teikėjas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog:

5.13.1. Puslapio savininkas išimtinai tik Puslapio ir (ar) Paslaugų teikėjo teikiamų paslaugų populiarinimo tikslu turi teisę be Paslaugų teikėjo sutikimo naudoti visą jo Asmeniniame puslapyje patalpintą informaciją (tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kt.) visoje Puslapio reklaminėje medžiagoje ir sklaidoje įvairiose viešojo informavimo priemonėse, įskaitant, bet neapsiribojant, kitose interneto puslapiuose bei socialiniuose tinklapiuose, laikraščiuose ir žurnaluose ir pan.;

5.13.2. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų teikėjo Asmeniniame puslapyje patalpintą vaizdinę medžiagą, t. y. nuotraukas, jų koliažus ir pan., bei vaizdo įrašus, žymėti Puslapio logotipu Watalook. Taip pat Puslapio savininkas turi teisę Paslaugų teikėjo patalpintą vaizdinę medžiagą žymėti Puslapio Watalook logotipu šią medžiagą naudodamas šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 5.13.1. punkte nurodytais tikslais.

5.14. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir patvirtina, kad naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis jis pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį Reklaminio turinio, kurį teiks Puslapio savininkas. Reklaminis turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pateikė registracijos Puslapyje metu. Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl Reklaminio gavimo Puslapio skyriuje "Kontaktai" nurodytais adresais pateikdamas pareiškimą dėl atsisakymo gauti Reklaminį turinį.

5.15. Visa Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Asmens duomenimis) ir visas Asmenio puslapio turinys, kurį Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, yra saugoma Puslapio savininko 3 metus nuo paskutinio Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo apsilankymo Puslapyje ar nuo savo registracijos Puslapyje panaikinimo momento.

6. LANKYTOJO, REGISTRUOTO LANKYTOJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO PAREIŠKIMAI IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas patvirtina, kad yra pilnametis asmuo arba yra gavęs savo tėvų, globėjų arba rūpintojų leidimą naudotis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis. Davęs leidimą naudotis Puslapiu bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Lankytojas pripažįsta, kad jis yra atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Puslapiu ir jose prieinamomis Paslaugomis, veiksmus ar neveikimą, o taip pat, kad jis privalo užtikrinti, jog toks asmuo laikysis šių Naudojimosi puslapiu taisyklių.

6.2. Naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Puslapio naudojimosi sąlygų ir tinkamai vykdyti savo pareigas, numatytas Naudojimosi puslapiu taisyklėse, taip pat nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir sąžiningą konkurenciją.

6.3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja naudotis Puslapiu tokiu būdu, kuris nesukeltų pavojaus Puslapio tinkamam veikimui ir vientisumui bei neapribotų kitų asmenų galimybės pasinaudoti Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, taip pat nerinkti, nekaupti, nekelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamų, neskelbti bei neplatinti Puslapio Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų duomenų.

6.4. Registruodamasis Puslapyje Paslaugų teikėjas patvirtina, jog yra įgijęs tinkamą kvalifikaciją teikti reklamuojamas grožio paslaugas ir jas teikia laikydamasis visų reklamuojamos paslaugos teikimui taikytinų teisės aktų reikalavimų, taip pat jam yra žinoma, jog teikdamas Asmenims paslaugas turi pareigą savarankiškai vykdyti iš šios komercinės veiklos kylančias mokestines prievoles.

6.5. Reklamuodamas ir siūlydamas teikiamas grožio paslaugas Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

6.5.1. Tinkamai laikytis visų šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse numatytų pareigų ir sąlygų;

6.5.2. Užtikrinti, jog informacija apie siūlomas Paslaugas ir Asmeniniame puslapyje talpinamas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, teikiamų paslaugų aprašymą ir su šiomis paslaugomis susijusias nuotraukas ir vaizdo įrašus, būtų tikslūs, išsamūs ir atitinkantys tikrovę;

6.5.3. Siūlomos paslaugos nepažeistų trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių ir teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus;

6.5.4. Teikdamas paslaugas per juridinį asmenį, Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruotis Puslapyje tik atstovaujamo prekės ženklo savininko, juridinio asmens savininko ar jo įgalioto asmens vardu;

6.5.5. Laiku susimokėti už Puslapio savininko teikiamas Mokamas paslaugas. Jeigu Paslaugų teikėjas per Puslapio savininko pranešime nurodytą terminą to nepadaro, Puslapio savininkas turi teisę ištrinti Paslaugų teikėjo puslapį;

6.5.6. Nereklamuoti ir neskelbti informacijos, kurioje minimi su Puslapio savininku tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis, paslaugas ir (ar) produktus.

7. PUSLAPIO IR PASLAUGŲ KEITIMAS BEI APRIBOJIMAS

7.1. Puslapio savininkas pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra ir nepranešęs Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui keisti Puslapį ir (ar) Paslaugas ar atskiras jos dalis, taip pat keisti ar pertvarkyti visą ir bet kokį Puslapio turinį, funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, įskaitant Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo informaciją bei jų Asmeninių puslapių turinį.

7.2. Puslapio savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Registruoto lankytojo ir (ar) Paslaugų teikėjo galimybes patekti į Puslapį ir (ar) naudotis Asmeniniu puslapiu ir (ar) naudotis kitomis Puslapio teikiamomis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant tekstinės, grafinės, vaizdinės medžiagos talpinimą, atvaizdavimą ar perdavimą kitiems Puslapio lankytojams, naudojimąsi Puslapyje esančiais paieškos ir paslaugų administravimo įrankiais. Apribojus ar sustabdžius Paslaugų teikėjo galimybes naudotis Puslapio teikiamomis Mokamomis paslaugomis dėl kitų priežasčių nei šių Naudojimosi puslapiu taisyklių pažeidimas, Puslapio savininkas įsipareigoja pratęsti Paslaugų teikėjo įsigytų Mokamų paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kuriam jų teikimas buvo apribotas ir (ar) sustabdytas.

7.3. Puslapio savininkas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Puslapio savininkas elektroniniu paštu pateikiamu pranešimu informuoja Paslaugų teikėją, kuris naudojasi Mokamomis paslaugomis, apie profilaktinių darbų pradžią ir jų trukmę ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki tokių darbų pradžios, taip pat pratęsia Paslaugų teikėjo įsigytų Mokamų Paslaugų teikimą tam laikotarpiui, kurį jos nebuvo teikiamos dėl Puslapyje vykusių profilaktinių darbų.

7.4. Puslapio savininkas turi teisę bet kada ir be išankstinio Registruoto lankytojo ir Paslaugų teikėjo įspėjimo visiškai nutraukti Puslapio veikimą.

7.5. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka ir patvirtina, kad Puslapio savininkas jokiais atvejais nėra ir nebus laikomas atsakingu už šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 7.1. – 7.4. punktuose numatytais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui. Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas atsisako teisės reikšti bet kokias pretenzijas Puslapio savininkui dėl šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 7.1. – 7.4. punktuose numatytų veiksmų.

8. NAUDOJIMOSI PUSLAPIU TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO PASEKMĖS

8.1. Lankytojui, Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui pažeidus bet kurią iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostatų, taip pat nesilaikius ir netinkamai besilaikius šiose Naudojimosi puslapiu taisyklėse numatytų įsipareigojimų, Puslapio savininkas įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti ar nutraukti Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo teisę ir galimybes bet kokiu būdu naudotis Puslapiu ir visomis ar bet kuriomis iš Puslapyje teikiamų Paslaugų, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas pateikė Puslapiui, pakeitimu, ištrynimu, Paslaugų teikėjo Asmeninio puslapio panaikinimu ir uždraudimu Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui iš naujo registruotis Puslapyje.

8.2. Šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 8.1. punkte nurodytu atveju Paslaugų teikėjui nėra grąžinamas Puslapio savininkui sumokėtas užmokestis už Mokamas Paslaugas.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas sutinka, kad Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapio ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimų Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ir tretiesiems asmenims sukeltus nuostolius ar žalą.

9.2. Puslapio savininkas jokiais atvejais neatsako už Paslaugų teikėjo, Puslapyje reklamuojančio teikiamas grožio paslaugas, netinkamai ar nekokybiškai suteiktas paslaugas. Paslaugų teikėjas besąlygiškai prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių, kurie Puslapio lankytojams ir (ar) Registruotiems lankytojams ir (ar) tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu ir apimtimi naudojantis ar pasinaudojus Paslaugų teikėjo teikiamomis grožio paslaugomis, atlyginimo.

9.3. Puslapio savininkas neatsako už jokius Puslapio paslaugų tiekimo trikdžius Puslapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, internetinio ryšio tiekimą, bet kokio pobūdžio kompiuterinio piratavimo veiksmus ar žalą, sukeltą virusų. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapio savininkas neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, jog Puslapis veiks ir Paslaugos jame bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapyje esančio turinio ir skelbiamos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.

9.4. Puslapio savininkas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudodamasis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, talpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

9.5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Puslapio savininkas nebus atsakingu už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Puslapiu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

9.6. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, kad Puslapio savininkas, atsižvelgdamas į šias Naudojimosi puslapiu taisykles, niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą, susijusį su Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo naudojimusi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis ir šių Naudojimosi puslapiu taisyklių laikymusi.

9.7. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Puslapio savininkui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas, Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas naudojosi Puslapiu ir (ar) Paslaugomis.

9.8. Lankytojas ir (ar) Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jiems ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui naudojantis Puslapiu ar Paslaugomis.

9.9. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka, jog Puslapio savininkas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Naudojimosi puslapiu taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo, Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

10. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

10.1. Puslapio savininkas yra visų teisių į Puslapio turinį savininkas ir turi išimtinę teisę jį naudoti. Joks Puslapio turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško Puslapio savininko sutikimo.

10.2. Prekių ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai, kurie yra pateikti ir nurodomi Puslapyje yra Puslapio savininko nuosavybė ir tik Puslapio savininkas turi teisę jais naudotis.

10.3. Bet koks Puslapio prekių ženklo, dizaino, pavadinimų, logotipo ir turinio atgaminimas, kopijavimas, platinimas ir (ar) kitoks naudojimas ar padarymas viešai prieinamu be rašytinio Puslapio savininko leidimo yra prekių ženklo savininko ir autorių, ir gretutinių bei kitų teisių pažeidimas, už kuriuos numatyta atsakomybė yra reglamentuojama Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

11. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Naudojimosi puslapiu taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi tarp Lankytojo ir Puslapio savininkas kilę nesutarimai dėl šių Naudojimosi puslapiu taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu ir remiantis šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis ir jų tekstu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

12. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Puslapio savininkas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui jo Asmens duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu. Puslapio savininkas neatsako už bet kokius ir visus interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl kurių Registruotas lankytojas ar Paslaugų teikėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Puslapio savininko. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui kopijos buvimas Puslapio savininko serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Registruotam lankytojui ar Paslaugų teikėjui išsiuntimą.

12.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus, skundus ir klausimus Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas siunčia Puslapio skyriuje „Kontaktai" nurodytais adresais.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Naudojimosi puslapiu taisykles. Apie bet kokius Naudojimosi puslapiu taisyklių pasikeitimus Lankytojai, Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresais, pateiktais registracijos Puslapyje metu.

13.2. Tuo atveju, jeigu Puslapio Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Naudojimosi puslapiu taisyklių redakcija, toks Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistų Naudojimosi puslapiu taisyklių. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu elektroniniu pašto adresu hello@watalook.com su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeistomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.

13.3. Lankytojas, Registruotas lankytojas ir Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šių Naudojimosi puslapiu taisyklių 13.2. punkte nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šiomis Naudojimosi puslapiu taisyklėmis, suteikimo.

13.4. Naudojimosi puslapiu taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

13.5. Jeigu kuri nors šių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Naudojimosi puslapiu taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, šių Naudojimosi puslapiu taisyklių Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

Terms and Conditions

Last update: April 2024

1. GENERAL PROVISIONS:

1.1. The rules of the website www.watalook.com and its App (hereinafter – the Rules of Use of the Site) are established by UAB Telas, legal entity code 304139032, correspondence address: Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius (hereinafter – Page Owner), the provision of information and services on the website www.watalook.com and other means of communication, including, but not limited to, an App, conditions and procedures, as well as the rights, duties and responsibilities of the users of these services (hereinafter – You).

1.2. This document is an agreement between the owner of the Site and you regarding the use of the website www.watalook.com and its App, as well as the Rules of Use of the Website, which must be followed by all persons visiting and/or using the website www.watalook.com, including the App, as well as all and/or any of the services provided therein, including persons, non–compliance with the registration procedure.

1.3. These rules apply to all persons who visit the website www.watalook.com and/or use the services provided by this page and/or its app.

1.4. Terms used in these Site Usage Rules:

1.4.1 Site – search for beauty services, the website for advertising and ordering and administration opportunities www.watalook.com;

1.4.2 App – app for searching, advertising, ordering and administration of beauty services on the website www.watalook.com on mobile communication devices;

1.4.3 Site Content – text, graphic and visual materials on the Page, including but not limited to information, data, symbols, text, photographs, graphics, audio and video clips, about the Services provided by the Page and beauty services offered by the Service Providers, links and access to the Service Providers' Pages, searches of beauty services and the Service Providers providing them, and functions of providing and receiving any kind of information and/or data;

1.4.4 Services – search and ordering services for beauty services and advertising and administration services for beauty services provided by the Site Owner on the Site and/or in the App;

1.4.5 Person – a natural or legal person or their authorized representatives (legal person's representative: owner, shareholder, director or another authorized person of the legal);

1.4.6 Personal data – name, telephone number, email address, gender and password – by selecting "Customer" as the registration type; name, email address, address and password;

1.4.7 Visitor – a person who is not registered on the Site and/or an app and has the right to view the information posted on the Site and/or an app;

1.4.8 Registered Visitor – a person who is registered on the Site and/or an app and has the right to use beauty services search and ordering services;

1.4.9 Registered visitor feedback – on the feedback platform on the page, registered visitors publicly post and see feedback about their experience with Watalook and the Service Provider (especially when using the Service Provider's services);

1.4.10 Service Provider – a Person who is registered on an App and has the right to create a Personal Page, and advertise the provided beauty services;

1.4.11 Type of registration – the format of registration on the Site, which determines the scope of the Site's services available to the Person and which the Person, depending on their needs, chooses during registration on the Site;

1.4.12 Personal page – A Personal Page is created during the Personal Registration Page, which may be used to either order beauty services or offer beauty services;

1.4.13 Personal page data – the personal page contains photos and data of the Registered Visitor or Service Provider, as well as information about the beauty services sought and/or provided, photo and video galleries;

1.4.14 Promotional content – information, advertising and other content information provided to the Registered Visitor and the Service Provider using the Site and/or Services;

1.4.15 Paid services – for a set fee, Beauty services advertising and administration tools services provided by the Site Owner;

1.4.16 Reservation services – for a set fee, Beauty services reservation service provided by the Site Owner to the Registered Visitor;

1.4.17 Prepayment Service - payments made by a Registered Visitor in accordance with the procedures set out in these Rules for beauty services provided by the Service Provider.

1.4.18 Deposit Payment Service – non-refundable payments made by a Registered Visitor in accordance with the procedures set out in these Rules for beauty services provided by the Service Provider. Payment is requested by the Service Provider and a payment link is provided via communication means

1.4.19 Primary Payment card- card, which the Registered visitor in the Personal account has chosen as a primary for payments for Beauty Professional services.

1.4.20 Privacy Policy- a document publishing information on the processing of Personal Data performed by the Site Owner as a data controller, the current (current) version of which is published on the Site at https://watalook.lt/privacy-policy.

1.4.21 Cookies policy- a document publishing information on the processing of Personal Data related to cookies performed by the Site Owner as a data controller, the current (current) version of which is published on the Site at https://watalook.lt/cookies

1.5. Use of the Site and/or App, within the meaning of these Terms of Use of the Site, includes the performance of all and any actions after you have logged in to the Site and/or App using an Internet connection. By using the Site and/or Mobile Application and/or Services in any way and form, you unconditionally and irrevocably agree to comply with all requirements outlined in these Terms of Use. If you do not agree to accept and abide by all unconditionally and irrevocably the obligations outlined in these Terms of Use, you have no right to use the Site and/or the App and any of the Services.

1.6. The owner of the site has the right to unilaterally change these Terms of Use of the site at any time. Changes to the Terms of Use of the Site shall take effect from the moment they are published on the Site. If you continue to use the Services after the changes to the Terms of Use have been posted, you will be deemed to have agreed to all changes to the Terms of Use. By not agreeing to the changed Terms of Use of the Site, you lose the right to use the Services, and you must also immediately cancel your registration on the Site.

2. SERVICES AVAILABLE ON THE SITE

2.1. The site contains advertisements for beauty services, a search and administration platform, which provides information and administrative functions, the Person providing beauty services, i.e. the Service Provider, has the opportunity to advertise the beauty services offered by the Page visitors and, using the administrative tools available on the Page to optimize the process of receiving and further administration of orders for these services, and the Page Visitor, seeking to receive the beauty service published on the Page, using the information published on the Page about the Service Providers providing beauty services and their search functions, has the opportunity to find the most attractive offer of the desired beauty service.

2.2. The services provided by the Site for searching and ordering beauty services and advertising and administration of the provided beauty services are available to the Visitor only after the registration on the Site according to the chosen type of registration, i.e. these Services of the Page are available only to the Registered Visitor and/or Service Provider.

2.3. The Visitor who has not registered on the Site has the opportunity to read the information published on the Site, use the limited search options for beauty services and provide and/or receive information and/or data. These and all other and any actions of the Site visitor that he may perform on the Site, within the meaning of these Terms of Use of the Site, also include the services provided by the Site.

2.4. Anyone who seeks to offer the beauty services listed on the Site and agrees to abide by these Site Terms of Use may register on the Site, create a Personal Page and offer the provided beauty services to page visitors in a certain territory and use the advertising and work administration functions and tools provided by the Page Owner.

2.5. Anyone who seeks to offer the beauty services listed on the Site and agrees to abide by these Site Terms of Use may register on the Site, create a Personal Page and use the services offered by the Page, including, but not limited to, beauty services search and reservation services.

2.6. The Page Owner does not provide or undertake to provide any beauty services published on the Page. On the basis of the platform of use of the Page specified in clause 2.1. The Service Provider and the Visitor of the Page shall agree on the provision of beauty services independently, at their sole discretion and risk, and assume all the rights and obligations incumbent upon them arising from such agreement.

2.7. Registration, creation of a Personal Page, search and reservation of beauty services and reading of published information and submission and receipt of any kind of information and/or data on the Site are provided free of charge.

2.8. Paid Services may be provided only after the Service Provider pays the Site Owner for the Paid Services in accordance with the procedure specified on the Site. The owner of the Site has the right to unilaterally change the amount of payment for any Paid Services and the payment procedure at any time.

2.9. The Website Owner provides the Prepayment Service to the Registered Visitor and the Service Provider. On the basis of this service, the Registered Visitor has the possibility to pay for beauty services to be provided in the future (at the time of the reserved appointment) by Payment Card in advance. The Registered Visitor can do this through his/her Personal Page by linking the Payment Card to his/her Personal Account.

2.10. The linking of a Payment Card not issued in the name of the Registered Visitor to the Personal Page is entirely at the Registered Visitor's own risk and, accordingly, the Registered Visitor shall be fully liable to the holder of such Payment Card and to the bank, payment institution or other payment service provider that issued the Payment Card for such action.

2.11. The Registered Visitor shall not be entitled to add a Payment Card issued to another person without the consent of such person and shall not be entitled to use such Payment Card for linking to the Personal Page and for the payment for the services of the Beauty Professional under the Prepayment Service.

2.12. A Registered Visitor may link more than one Payment Card to the Personal Page. In cases where the Registered Visitor links more than one Payment Card to the Personal Page, the Registered Visitor shall select the Payment Card on the Personal Page as the Primary Payment Card from which payment for the Service Provider Services under the Prepayment Service will be made. The Registered Visitor has the right to change the settings of the Primary Payment Card at any time (i.e. to replace one Primary Payment Card with another).

2.13. The Registered Visitor confirms that he/she is aware of the terms and conditions of this Deposit Payment Service:

2.14.1 In the event of cancellation by the Service Provider, the funds paid shall be refunded to the Registered Visitor for each cancelled pre-paid visit as set out in this Policy.

2.14.2 In any other cases the Registered Visitors shall contact the Service Provider directly for a refund of the funds, and Watalook Workspace shall not be liable to ensure that the Service Provider makes the refund.

2.15. At the end of the period for which the Service Provider has paid, in order to use certain Paid Services, and if it is not renewed, The Service Provider may be restricted from using the Paid Services and because of that The Service Provider may lose access to certain Services in any way, including, but not limited to, access to all or part of what is available on the Site, or only the content available to the Service Provider itself, as well as the loss of all or part of your personal information, including but not limited to textual, visual and graphic material, or other content.

2.16. Each person visiting the Site is free to choose the nature and scope of the Services available on the Site.

3. REGISTRATION

3.1. In order to use or have access to all the Services available on the Site and/or for the selected type of registration, the Site Visitor must register.

3.2. Depending on the nature of the Services to be received, when performing registration on the Page or mobile application, the Visitor must choose the appropriate Type of Registration: in order to use the search and order services of beauty services, the Visitor must become a Registered Visitor on the Page; in order to advertise the beauty services provided and use the tools of administration of the provision of these services on the Page, the Visitor must become a Service Provider.

3.3. Registration is performed by the Visitor by clicking the appropriate link on the Page and choosing the suitable Type of Registration, after entering all the data of the Visitor requested in the form of the respective Registration type and confirming the unconditional and irrevocable consent to these Terms of Use of the Site and the Privacy Policy of the Site. A visitor who has not agreed to these Site Terms of Use and isn’t familiar with the Site Privacy Policy loses the right to register on the Site and loses the right and opportunity to use the Services available to the Registered Visitor and/or the Service Provider. Service Provider also agrees to Cooperation with Service Provider Policy.

3.4. After registration, an individual personal page of either the Registered Visitor or the Service Provider is created, on the basis of which he/she uses the available Services and in which he/she places his/her photo and data, information about the beauty services sought and/or provided, creates photo and video galleries.

3.5. The visitor has the right at any time to unsubscribe from the Site, and also refuse to use the Services available only to Registered Visitors or Service Providers, by cancelling your registration in the manner specified on the Site. The Service Provider, who has paid the owner of the Site for the Paid Services and refused to use the purchased Paid Services, will not be refunded the fee paid for the Paid Services after cancelling his registration. The Registered Visitor, who has paid the owner of the Site for the Reservation of beauty services and refused to use the purchased services, will not be refunded the fee paid for the Reservation Services after cancelling his registration.

4. SUBMISSION OF PERSONAL DATA AND INFORMATION

4.1. Personal data of Visitors, Registered Visitors and Service Providers are processed by the Site Owner following the requirements of General Data Protection Regulations and other legal acts of the Republic of Lithuania and the provisions of the Site Privacy Policy and Site Cookies Policy. Information on how the Site Owner processes Personal data is stated in the Site Privacy Policy and Sire Cookies Policy.

4.2. Depending on the selected Registration type, the Visitor should provide relevant Personal Data when registering on the Site or the App. Registrations cannot be processed if the Visitor doesn’t provide relevant Personal Data.

4.3. By registering, the Visitor undertakes to provide and confirm that he/she provides only his/her and only correct and complete Personal Data.

4.4. During registration, Visitor is prohibited:

4.4.1. to provide personal data to others and/or impersonate any other person or entity, including but not limited to the Site Owner's employees or otherwise misrepresenting their affiliation with any person;

4.4.2. to select and/or use such username and/or part of an email address that may be considered offensive, threatening, abusive, discriminatory or in violation of legal requirements.

4.5. The Registered Visitor and/or Service Provider undertakes to immediately change and/or supplement the Personal Data that he/she provided to the Page Owner when registering on the Page if this data changes.

4.6. By registering on the Site, the Registered Visitor and/or the Service Provider unconditionally agrees and confirms that:

4.6.1. The owner of the Site will perform all his/her duties and exercise his/her rights based on the presumption that the Personal Data provided by the Registered Visitor and/or the Service Provider is correct and complete;

4.6.2. In all cases Registered Visitor and/or the Service Provider is personally liable for the damage caused to him and/or third parties because he/she has indicated incorrect and/or incomplete Personal Data or has not changed and supplemented the Personal Data after their change. In no event shall the Site Owner be liable for any damages incurred on this basis;

4.6.3. Undertakes to provide the Personal Data required to log in to the Personal Page created according to the selected Registration Type or otherwise use the Services, confidentiality and is personally responsible for ensuring the proper confidentiality of this data. Also undertakes not to disclose Personal Data to third parties and to ensure that no third parties will use his/her Personal Data to receive the Services;

4.6.4. Is responsible for any actions of third parties if they were performed using the Personal Data of the Registered Visitor or Service Provider, and all duties and responsibilities arising out of or in connection with the actions of third parties performed using his/her Personal Data shall, to the maximum extent, be incumbent on the Registered Visitor and/or the Service Provider;

4.6.5. The data of the Personal Page of the Registered Visitor or Service Provider created on the Site would be available to other visitors of the Site (except for certain data, the availability of which may be restricted by the Registered Visitor himself and/or Service Provider), also confirms that it understands that by placing additional personal information and data on the Personal Page, this information may become available to third parties and bears all risks associated with a possible invasion of privacy. The owner of the Site is not and will not be responsible for the use of the data and information provided by the Registered Visitor and/or the Service Provider's Personal Page.

4.6.6. The owner of the Site has the right to unilaterally delete all or part of his Data at any time, at his discretion and without notifying the Registered Visitor or the Service Provider, as well as any other information it provides in any way through its use of the Site Services, modify it, restrict access or prohibit a Registered Visitor or Service Provider from using all or part of the Services.

5. PERSONAL PAGE CONTENT

5.1. If the content of the Personal Page of the Registered Visitor or Service Provider contains images of people, persons shall be indicated or named, The Registered Visitor or the Service Provider confirms, declares and undertakes that when the depicted or named persons are under 18 years of age, Registered Visitor or Service Provider:

5.1.1. is a parent or legal guardian of such depicted or named person, or has obtained the express consent of one of the parents or legal guardians of such depicted or named person to be included on the Personal Page.

5.2. The Registered Visitor or the Service Provider ensures, declares and undertakes that his Personal Page:

5.2.1. is without prejudice to any legal or fiduciary duty of a third party, such as a contractual obligation or an obligation of confidentiality; and/or

5.2.2. is without prejudice to any legal or fiduciary duty of a third party, such as a contractual obligation or an obligation of confidentiality; and/or

5.2.3. there is no malicious code, such as viruses, worms, Trojan horses, or other potentially harmful programs, codes, or materials; and/or

5.2.4. is without prejudice to any other applicable laws, regulations, ordinances, rules and regulations.

5.3. If the Personal Page of the Registered Visitor or Service Provider contains material which does not belong to him or is not licensed and/or which is subject to the rights of third parties, before submitting it to your Personal page, The Registered Visitor or Service Provider must obtain all permits, consents and / or licenses required for the Site Owner to use and operate the Personal Data of the Registered Visitor or Service Provider at no additional cost.

5.4. In addition, the Registered Visitor or the Service Provider ensures, declares and undertakes that his Personal Data (including the use, publication and/or operation of the Site by the owner) does not contain any material that may be supported by unsolicited or unauthorized advertising, promotional material or spam (including, but not limited to, chain letters, pyramid schemes, or other forms of commercial or other offering or advertising).

5.5. For the content of the Personal Page, including but not limited to any information, data, symbols, text, photos, images, graphics, audio–visual material, as well as any other material that you submit, view, store, distribute or otherwise through the Site and/or the Services, Registered Visitor or Service Provider is responsible for using that Personal Page.

5.6. The Registered Visitor or the Service Provider unconditionally confirms and guarantees that he will provide only correct and accurate data and factual information on his Personal Page, as well as the fact that the content of the Personal Page of the Registered Visitor or Service Provider will not infringe the rights of the Site Owner or third parties, including, but not limited to, intellectual property rights, trade secret rights, privacy rights and other legal requirements, and will not create any legal obligations for the Site Owner.

5.7. The Service Provider undertakes to inform only about its own services and related information on its Personal Page. In case information about the services provided by several Service Providers will be published on the personal page of the Service Provider, The owner of the Site reserves the right to delete such Personal Page without refunding the fees paid by the Service Provider.

5.8. Registered Visitor or Service the provider is prohibited from posting, storing, posting, distributing or otherwise transmitting any offensive, defamatory, pornographic, discriminatory or illegal content on its Personal Page, as well as any other content that could violate the requirements of the law, would be considered contrary to public order and good morals and would violate the norms established by legal acts or would encourage conduct contrary to the requirements of legal acts or giving rise to any legal liability for the owner of the Site.

5.9. The Service Provider confirms and agrees that the Site has a feedback platform where Registered Visitors can post Registered Visitor reviews. The Service Provider should note that it does not have the possibility to opt out of this platform, and it may sometimes contain negative Reviews and/or Feedback from Registered Visitors that are beyond the control of the Site Owner. The Service Provider may, if the related Registered Visitor's review is published, respond to the Registered Visitor's reviews. However, all content posted by the Service Provider in response to a Registered Visitor's feedback must be polite, professional, non–threatening or non–confrontational in nature, it may also be reviewed by the Site Owner (and may remove or modify it at its sole discretion if it deems such action reasonably necessary). For the avoidance of doubt, the Service Provider may not exercise any remedy (including, but not limited to, the right to terminate this Agreement) in response to a Registered Visitor's feedback that mentions or identifies the Service Provider.

However, if the Service Provider reasonably believes that the Feedback of the Registered Visitor slanders the Service Provider, or another person or in any way violates the legal rights of any person,

the Service Provider may mark such Feedback of the Registered Visitor and notify the Site Owner. In this case, the Site Owner reviews the Feedback of the Registered Visitor at its sole discretion and may take any action that it deems necessary or desirable (including, for example, the removal or modification of the relevant portion of the Registered Visitor’s feedback).

5.10. If the Registered Visitor or the Service Provider does not comply or his Personal Page does not comply with these Terms of and the owner of the Site suffers loss or damage as a resucom, The Registered Visitor or the Service Provider shall be liable and therefore agrees to compensate the Site Owner for such loss or damage. This means that the Registered Visitor or the Service Provider is liable for any loss or damage suffered by the Site Owner as a resucom of the Registered Visitor or the Service Provider not complying with these Terms of Use.

5.11. In addition, the Site Owner reserves the right to:

5.11.1. To transfer personal data that raises reasonable doubts about the legitimacy of the Site owner to the relevant authorities;

5.11.2. disclose the identity of the Registered Visitor or Service Provider to any third party (or their professional advisor) who alleges that any Personal Data of the Registered Visitor or Service Provider infringes his or her intellectual property rights or right to privacy.

5.12. The Registered Visitor or the Service Provider unconditionally agrees and confirms that the content hosted on the Personal Page, as well as the content received and sent, may be inspected at the discretion of the Site Owner to detect the Site Owner unwanted content, and when such content is detected, remove it or block the publication or any transmission of such content, however, in no event shall the Site Owner guarantee or have any obligation to ensure the accuracy, integrity and/or quality of the content of the Personal Page of the Registered Visitor or Service Provider.

5.13. The Service Provider unconditionally agrees and confirms that:

5.13.1. The owner of the Site has the right to use all the information posted on his Personal Page exclusively to promote the Services provided by the Site and/or the Service Provider only without the separate consent of the Service Provider (textual, graphic, visual, contact, etc.) throughout the Promotional material and dissemination of the Site in various media, including, but not limited to, other Internet sites and social networking sites, newspapers and magazines, etc.;

5.13.2. The Service Provider has the right to the visual material placed on the Personal page of the Service Provider, i.e. photos, their collages, etc., and videos marked with the Watalook, logo of the Site. The owner of the Site also has the right to mark the visual material placed by the Service Provider with the Watalook logo of the Site using this material for the purposes specified in Clause 5.13.1 of these Terms of Use.

5.14. The Registered Visitor and the Service Provider understand and confirm that by using the Site and/or the Services, he declares his consent to receive an unlimited amount of Promotional Content to be provided by the Site Owner. Promotional content may be sent in any ways, according to any contact details provided by the Registered Visitor and/or the Service Provider during registration on the Site. The Registered Visitor or the Service Provider has the right to withdraw its consent to receive the Advertising at any time at the addresses indicated in the "Contacts" section of the Site by submitting a statement of refusal to receive the Advertising Content.

5.15. All information of the Registered Visitor or Service Provider (including but not limited to Personal data) and all Content of the Personal Page provided by the Registered Visitor or Service Provider in any way using the Page and/or Services is protected by the Site Owner for 3 years from the last visit of the Registered Visitor or Service Provider to the Site or cancellation of his registration on the Site.

6. DECLARATIONS AND OBLIGATIONS OF THE VISITOR, REGISTERED VISITOR AND SERVICE PROVIDER

6.1. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider confirm that they are an adult or have received permission from their parents, guardians or caregivers to use the Site and/or Services. By authorizing any minor to use the Site, the person concerned and/or the Visitor acknowledges that he or she is responsible for the acts or omissions of a minor using the Site and the Services available on it and that he must ensure that such person complies with these Terms of Use.

6.2. By using the Site and/or Services, the Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider undertake to comply with the terms of use of the Site and to properly perform their duties, provided for in the Rules of Use of the Site, as well as without prejudice to established norms of conduct and morality, legal requirements and the rights and legitimate interests of third parties, including, but not limited to, legislation on the protection of intellectual property, the protection of personal data, the regulation of advertising and fair competition.

6.3. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider undertake to use the Site in a manner that does not endanger the proper functioning and integrity of the Site and not restrict the access of other persons to the Site and/or Services, as well as not to collect, store or transfer, not to make publicly available, publish or distribute the data of the Registered Visitors of the Site and the Service Providers.

6.4. By registering on the Site, the Service Provider confirms that it has acquired the appropriate qualification to provide the advertised beauty services and provides them in compliance with all the requirements of the legal acts applicable to the provision of the advertised service, he is also aware that, in providing services to Persons, he has an obligation to independently fulfill the tax obligations arising from this commercial activity.

6.5. When promoting and offering beauty services, the Service Provider undertakes to:

6.5.1. To properly comply with all obligations and conditions provided for in these Page Usage Rules;

6.5.2. Ensure that information about the Services offered and the content on the Personal Page is hosted, including, but not limited to, a description of the services provided and photographs and videos related to those services are accurate, complete and realistic;

6.5.3. The services offered would not infringe the property or personal rights and legal requirements of third parties, including, but not limited to, intellectual property rights, trade secret rights, consumer protection or competition law;

6.5.4. When providing services through a legal entity, the Service Provider undertakes to register on the Page only on behalf of the owner of the represented trademark, the owner of the legal entity or his authorized person;

6.5.5. To pay on time for the Paid Services provided by the Page Owner. If the Service Provider fails to do so within the time limit specified in the Notice of the Page Owner, the Page Owner has the right to delete the Service Provider's page;

6.5.6. Do not advertise or publish information that mentions third parties in direct or indirect competition with the Site Owner or the services of such persons, as well as references to such persons, services and/or products.

7. MODIFICATION AND RESTRICTION OF THE SITE AND SERVICES

7.1. The owner of the Site reserves the right at any time in its sole discretion and without notifying the Registered Visitor or the Service Provider to change the Site and/or the Services or its separate parts, as well as to change or modify all and any content, functions and any other information on the Site, including the information of the Registered Visitor and the Service Provider and the content of their Personal Pages.

7.2. The owner of the Site has the right at any time, without prior notice, for an indefinite period of time and without giving a reason to restrict or suspend the access of the Registered Visitor and/or the Service Provider to the Site and/or use the Personal Page and/or use other Services provided by the Site, including, but not limited to, hosting, displaying or transmitting textual, graphic, visual material to other visitors to the Site, using the search and service administration tools on the Site. Restricting or suspending the Service Provider's access to the Paid Services provided by the Site for reasons other than violating these Terms of Use of the Site, The owner of the Site undertakes to extend the provision of Paid Services purchased by the Service Provider for the period for which their provision has been restricted and/or suspended.

7.3. The owner of the Site has the right to restrict or terminate the provision of the Services for an indefinite period of time during preventive work. The owner of the site informs the Service Provider who uses the Paid Services about the start of preventive works and their duration not later than 1 working day before the start of such works by means of an e–mail notification, also extends the provision of Paid Services acquired by the Service Provider for the period during which they were not provided due to preventive works performed on the Site.

7.4. The owner of the Site has the right to terminate the operation of the Site completely at any time and without prior notice to the Registered Visitor and the Service Provider.

7.5. The Registered Visitor and the Service Provider agree and confirm that In no event shall the owner of the Site be and will not be held liable for the negative consequences for the Registered Visitor and/or the Service Provider caused by the provisions of Clauses 7.1. – 7.4. of these Terms of Use and other similar actions. The Registered Visitor and the Service Provider waive the right to make any claims to the Site Owner regarding the actions provided for in clauses 7.1. – 7.4. of these Site Usage Rules.

8. CONSEQUENCES OF BREACH OF THE RULES OF USE

8.1. If the Visitor, the Registered Visitor or the Service Provider violates any of the provisions of these Terms of Use of the Site, as well as non–compliance and improper compliance with the obligations set forth in these Terms of Use, The owner of the Site acquires the right at any time to fully or partially restrict or terminate the right of the Registered Visitor or the Service Provider and the possibilities to use the Site and all or any of the Services provided on the Site in any way, including modification, deletion of any information provided to the Site by the Visitor, Registered Visitor or Service Provider, deletion of the Service Provider's Personal Page and prohibition for the Registered Visitor or Service Provider to re–register on the Site.

8.2. In the case specified in Clause 8.1. of these Terms of Use of the Site, the Service Provider shall not be refunded the fee paid to the owner of the Site for the Paid Services.

9. RESPONSIBILITIES

9.1. Visitor, Registered Visitor and The Service Provider agrees that the Owner of the Site is not and will not be liable for any malfunctions of the Site and/or Services and is therefore not liable for any loss or damage suffered by the Visitor, the Registered Visitor, the Service Provider and third parties.

9.2. In no event shall the owner of the Site be responsible for the beauty services provided by the Service Provider advertising the Site, services provided inadequately or of poor quality. The Service Provider assumes full responsibility for any damages or losses of any kind that may occur to the visitors of the Site and/or Registered Visitors and/or third parties in any way and to the extent of using or using the beauty services provided by the Service Provider.

9.3. The owner of the Site is not responsible for any disruption of the provision of services on the Site, including, but not limited to, the provision of an Internet connection, acts of computer piracy of any kind or damage caused by viruses. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider understand and agree that The owner of the Site makes no representations or warranties that the Site will function and that the Services will be provided properly and in a timely manner, without disturbances, qualitatively, in full or that this will not have any negative consequences for the Visitor and/or the Registered Visitor and/or the Service Provider or third parties. The page owner is not and

will not be liable for the illegality, inconsistencies, inaccuracies or inaccuracies of the content and information published on the Site (except for information provided by the Site Owner himself) and the resucoming negative consequences for the Visitor, the Registered Visitor, the Service Provider or third parties.

9.4. The owner of the Site shall not be liable for any damage and/or losses that may be incurred by the Visitor, the Registered Visitor or the Service Provider by using the Site and/or Services and by sending, hosting and in any other way transmitting or making publicly available any information.

9.5. The visitor understands and agrees that The owner of the Site for any context.

9.6. Visitor, Registered Visitor and the Service Provider understands and agrees that the owner of the Site will never and for any reason be liable for any and all acts or omissions in connection with the use of the Site and/or Services by the Visitor, Registered Visitor or Service Provider and compliance with these Terms of Use.

9.7. Visitor, Registered Visitor and The Contractor undertakes to ensure that the owner of the Site will never incur any legal liability, obligation to pay, indemnify or otherwise compensate for any loss, damage or other expenses incurred as a resucom of the use of the Site and/or Services by the Visitor, Registered Visitor or Service Provider.

9.8. The Visitor and/or the Registered Visitor and/or the Service Provider assumes full responsibility for any damages of any kind, which may occur to him or third parties in any way to the Visitor and/or the Registered Visitor and/or the Service Provider through the use of the Site or Services.

9.9. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider understand and agree that The owner of the Site may at any time transfer his rights and obligations arising from these Terms of Use to third parties without the consent of the Visitor, the Registered Visitor or the Service Provider and without notifying him.

10. INTELLECTUAL PROPERTY

10.1. The owner of the Site is the owner of all rights to the content of the Site and has the exclusive right to use it. No content or other information on the Site may be reproduced, made available to the public or distributed without the prior written consent of the owner of the Site.

10.2. The trademarks, designs, names, logos that appear and appear on the Site are the property of the Site Owner and only the Site Owner has the right to use them.

10.3. Any reproduction, copying, distribution of the trademark, design, names, logo and content of the Site and/or other use or making available to the public without the written permission of the owner of the Site is the property of the trademark owner and the authors, and violation of related and other rights, for which the liability is provided is regulated by the legal acts in force in the Republic of Lithuania.

11. APPLICABLE LAW AND SETTLEMENT OF DISPUTES

11.1. The law of the Republic of Lithuania applies to the rules of using the Site.

All disagreements between the Visitor and the Site Owner regarding the implementation of these Terms of Use of the Site shall be resolved through negotiations and in accordance with these Rules of Use of the Site and their text. If the parties do not resolve the dispute through negotiations within 30 (thirty) days from the date when one of the parties has submitted a request to the other party to resolve the dispute, such dispute shall be finally settled in accordance with the procedure established by the laws of the Republic of Lithuania in the courts of the Republic of Lithuania according to the location of the registered office of the Site Owner.

12. SENDING INFORMATION

12.1. The Site Owner shall send all notices, requirements, requests and other information to the Registered Visitor or the Service Provider at the e–mail address specified in their Personal Data. The Site Owner is not responsible for any and all disruptions to the Internet connection, e–mail service provider networks or other failures that resucom in the Registered Visitor and/or Service Provider not receiving informational or confirmatory emails from the Site Owner. The presence of a copy of an e–mail or other message addressed to the Registered Visitor and/or the Service Provider on the Site Owner's server (in a database or other device storing the relevant information), is appropriate proof of sending any information to the Registered Visitor and/or the Service Provider.

12.2. All notices, requirements, requests, complaints and questions must be sent by the Visitor and/or the Registered Visitor and/or the Service Provider to the addresses specified in the "Contacts" section of the Site.

13. FINAL PROVISIONS

13.1. The owner of the Site has the right to unilaterally change the rules of use of the page in part or in full at any time. Visitors to the Site, Registered Visitors and Service Providers will be notified of any changes to the Terms of Use of the Site on the Site, as well as Registered Visitors and Service Providers will be notified of such changes by a notice to the Site Owner, which will be sent to the e–mail addresses of Registered Visitors and Service Providers provided during registration on the Site.

13.2. In the event that the Site Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider do not agree with the new version of the Site Use Rules, such Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider have the right to refuse the newly amended Site Use Rules. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider must submit their refusal to the Site Owner in writing to the e–mail address hello@watalook.com, provided that the right to use the Site Services is lost by submitting the refusal to agree to the newly amended Terms of Use.

13.3. The Visitor, the Registered Visitor and the Service Provider may contact the Owner of the Site at the e–mail address specified in Clause 13.2. of these Terms of Use for any questions and additional information related to these Terms of Use.

13.4. Additions or changes to the rules of use of the site shall take effect from the date of their publication, i.e. from the date they are posted on the Site.

13.5. If any provision of these Terms of Use violates the law or becomes invalid in whole or in part for any reason, it will not invalidate the remaining provisions of the Terms of Use. In such a case, the Parties to these Terms of Use agree to replace the invalid provision with a legally effective provision that, to the extent possible, would have the same legal and economic resucom as the amended provision.