WATALOOK WORKSPACE GROŽIO SPECIALISTO APLIKAVIMO REKLAMOS KAMPANIJAI TAISYKLĖS

Atnaujinta: Lapkritis 2023 m.

Šiomis taisyklėmis yra nustatoma tvarka, kuria remiantis UAB “Telas”, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai: Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius vykdo platforma Watalook Workspace besinaudojančio grožio specialisto (toliau – Grožio specialistas) profilio reklamos kampaniją. Į šią paslaugą patenka 1) išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslauga ir 2) Grožio specialisto profilio reklamavimas.

Watalook Workspace Grožio specialistui pradėjus teikti profilio reklamavimo paslaugą, Grožio specialistas taip pat įgyja teisę naudotis išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslauga. Šioms paslaugoms, kaip nurodyta toliau šiose taisyklėse, yra taikomos atskiros apmokėjimo sąlygos.

I. IŠANKSTINIO GROŽIO PASLAUGŲ APMOKĖJIMO PASLAUGA IR UŽ ŠIĄ PASLAUGĄ TAIKOMI MOKESČIAI

1. Watalook Workspace suteikia Grožio specialistui teisę naudotis išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslaugomis. Tokių paslaugų veikimas yra paremtasišankstiniu Grožio specialisto kliento (toliau – Klientas) atsiskaitymu už paslaugas, kurios bus suteiktos pagal patvirtintą užsakymą. Ši paslauga Grožio specialistui nėra suteikiama automatiškai, t. y. ją Grožio specialistas savo paskyroje aktyvuoja pats. Grožio specialistui Watalook Workspace suteikia teisę naudotis dviejų tipų išankstinio grožio paslaugų apmokėjimo paslaugomis:

1.1. Išankstinio (grąžintino) apmokėjimo paslauga, kuri suteikia teisę klientui susigrąžinti sumokėtą sumą 3 punkte numatytais atvejais.

1.2. Avansinio (negrąžintino) apmokėjimo paslauga, kuri suteikia teisę klientui susigrąžinti sumokėtą sumą tik 3.3. punkte numatytais atvejais.

2. Paslaugos mokestis yra 3 proc.  nuo užsakytos Grožio specialisto paslaugų kainos. Lėšos į Grožio specialisto nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą yra pervedamos Watalook Workspace jau išskaičiavus 3 proc. mokestį.

3. Išankstinis Kliento apmokėjimas yra vykdomas Bendradarbiavimo su paslaugų teikėjų politikoje nustatyta tvarka ir Grožio specialistui yra išmokamas/neišmokamas tokiomis sąlygomis:

3.1. Jei Klientas atšaukia vizitą likus daugiau, nei 24 val., sumokėtos lėšos yra grąžinamos Klientui. Tokiu atveju Watalook Workspace netaiko šių taisyklių 2 p. nurodyto 3 proc. mokesčio.

3.2. Jei Klientas atšaukia vizitą likus mažiau, nei 24 val., arba neatvyksta sutartu laiku, apie tai neinformavęs iš anksto (informavimas likus mažiau, nei 24 val. iki vizito prilygsta vizito atšaukimui likus mažiau, nei 24 val.), sumokėtos lėšos yra pervedamos Grožio specialistui.

3.3. Jeigu Grožio specialistas atšaukia vizitą, sumokėtos lėšos yra grąžinamos Klientui už kiekvieną atšauktą, šiose taisyklėse nustatyta tvarka iš anksto apmokėtą vizitą.

3.4. Jei Klientas atvyksta patvirtintu laiku ir jam yra suteikiama užsakyta paslaugauž kainą, nurodytą registracijos metu, sumokėtos lėšos, išskaičiavus 2 p. nurodytą mokestį, Grožio specialistui yra pervedamos tada, kai Grožio specialistas savo paskyroje pažymi, jog paslauga yra suteikta ir patvirtina suteiktų paslaugų faktinę kainą.

3.5. Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra didesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Grožio specialistas įsipareigoja iki tos pačios dienos vidurnakčio (24:00 val.) patikslinti šios sumos dydį savo paskyroje. 3 proc. mokesčio dydis yra perskaičiuojamas atsižvelgiant į naujai nurodytą suteiktų paslaugų kainą. Grožio specialistui iki šiame punkte nustatyto termino nepatikslinus suteiktų paslaugų kainos, Watalook Workspace laikys, jog paslaugų kaina atitiko užsakyme nurodytą kainą.

3.6. Tuo atveju, jei faktinė suteiktų paslaugų kaina yra mažesnė, nei kaina, kuri buvo sumokėta iš anksto, Grožio specialistas iki tos pačios darbo dienos vidurnakčio (24:00 val.) įsipareigoja ne tik savo paskyroje patikslinti šios sumos dydį, tačiau ir susisiekti su Watalook Workspace informuojant apie faktiškai mažesnę suteiktų paslaugų kainą. Tokiu atveju Grožio specialistui yra išmokama faktinė suteiktų paslaugų kaina, išskaičiavus 3 proc. mokestį, o likusi suma yra grąžinama Klientui. Jeigu šiame punkte nurodytu atveju Grožio specialistas savo paskyroje iki nustatyto termino nepatikslina Klientui suteiktų paslaugų kainos, Klientas dėl likusių lėšų grąžinimo kreipiasi tiesiogiai į Grožio specialistą, o Watalook Workspace neprisiima atsakomybės užtikrinti, jog Grožio specialistas atliks lėšų grąžinimą. Tokiu atveju Watalook Workspace pasilieka teisę atšaukti Grožio specialisto teisę naudotis išankstinio apmokėjimo funkciją be atskiro įspėjimo, paliekant galioti Grožio specialisto profilio reklamavimo paslaugą.

4. Grožio specialistas, prieš pradėdamas naudotis išankstinio apmokėjimo paslauga, be kita ko įsipareigoja atlikti Kliento pažinimo (angl. know your customer) procedūrą, kurios tikslas – Grožio specialisto tapatybės patvirtinimas, bei patvirtina, jog jo nurodoma informacija, susijusi su aplikavimu marketingo kampanijai ir naudojimusi ja, yra teisinga.

5. Išankstinius mokėjimus, iš jų atskaičius Grožio specialistui taikomus mokesčius, Watalook Workspace atlieka kiekvieno mėnesio 1 ir 16 d.

6. Mokėtinai sumai pasiekus 100 Eur dydį, Grožio specialisto paskyroje Watalook Workspace įjungia funkciją, kuria naudodamasis Grožio specialistas turi galimybębet kuriuo metu pareikalauti Watalook Workspace išmokėti šią sumą Grožio specialistui ir Watalook Workspace įsipareigoja atlikti tokį mokėjimą per 1 darbo dieną. Ši suma nėra mažinama jos pareikalavimo ir išmokėjimo dieną Grožio specialisto turimų finansinių įsipareigojimų Watalook Workspace apimtimi už šiose taisyklėse aptariamas Grožio specialisto profilio reklamavimo paslaugas.

7. Watalook Workspace mokėjimus atlieka bankiniu pavedimu į Grožio specialistopaskyroje nurodytą banko sąskaitą. Nenurodžius atsiskaitomosios sąskaitos, mokėjimai nebus atliekami.

II. GROŽIO SPECIALISTO PROFILIO REKLAMAVIMAS

Prašymo dėl Grožio specialisto profilio reklamavimo teikimas, jo peržiūrėjimas ir Watalook Workspace įsipareigojimai

8. Watalook Workspace besinaudojantis Grožio specialistas, siekdamas, kad jo asmeninis profilis būtų reklamuojamas, dėl to kreipiasi į Watalook Workspace per mobiliąją aplikaciją.

9. Watalook Workspace pateiktą prašymą peržiūri ir sprendimą dėl reklamos kampanijos jam taikymo priima bei apie tai Grožio specialistą informuoja per 24 val. nuo prašymo pateikimo mobiliojoje aplikacijoje momento.

10. Reklamos kampanijos paslauga apima reklamą portale www.watalook.lt. Tam tikrais atvejais Watalook Workspace savo nuožiūra gali priimti sprendimą Grožio specialisto profilį reklamuoti ir išorinėmis priemonėmis, t. y. socialinių tinklų platformose (Facebook, Instagram ir pan.). Tokiam veiksmui nėra reikalingas atskiras Grožio specialisto sutikimas.

11. Watalook Workspace, gavę Grožio specialisto kreipimąsi, atlieka jo profilio vertinimą ir atitiktį reikalavimams, kurių neatitinkantis profilis negali būti reklamuojamas Watalook Workspace reklamos kampanijoje.

12. Remiantis atitinkamai kriterijais Watalook Workspace sprendžia dėl Grožio specialisto profilio reklamavimo. Šie kriterijai yra Grožio specialisto profilio nuotraukos kokybė, darbų nuotraukų kokybė, aprašymas, atliekamų paslaugų sąrašas.

13. Kriterijų sąrašas nėra galutinis, jis gali būti bet kuriuo metu keičiamas. Jeigu kriterijų visuma pasikeičia, Grožio specialisto profilį Watalook Workspace jau reklamuojant www.watalook.lt, jo reklamavimas nėra stabdomas, tačiau Grožio specialistas yra prašomas per 20 darbo dienų užtikrinti savo profilio atitiktį naujiesiems reikalavimams.

14. Grožio specialistui keičiant asmeninio profilio turinį jau pradėjus jam teikti paslaugą pagal šias taisykles, Watalook Workspace pasilieka teisę per 1 d. d. nuo sužinojimo apie profilio neatitikimą Watalook Workspace tam keliamiems reikalavimams, nutraukti paslaugos teikimą. Tokiu atveju Grožio specialistui yra nurodomos šio veiksmo priežastys ir pateikiama informacija apie tai, kaip turi būti pakeistas asmeninis profilis, siekiant pratęsti reklamos kampaniją.

15. Įvykdžius Watalook Workspace nurodytus reikalavimus, paslauga nėra pratęsiama automatiškai, t. y. Grožio specialistas dėl tolimesnio paslaugos teikimo kreipiasi nauju prašymu per Watalook Workspace programėlę.

III. ATSAKOMYBĖ

16. Grožio specialistas besąlygiškai užtikrina, jog kainos, kurias jis taiko Watalook Workspace platformoje, nesiskiria nuo kainų, kurias jis taiko Klientų srautui, generuojamam kitomis priemonėmis, atitinka rinkos situaciją ir yra tikros. Tuo atveju, jei paaiškėja, jog Grožio specialistas Watalook Workspace pateikia dirbtinai sumažintą kainą, jam reklamos paslauga yra nutraukiama per 1 d. d. nuo sužinojimo apie tokį veiksmą.

IV. REKLAMOS KAMPANIJOS NUTRAUKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

17. Grožio specialistas turi teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių atsisakyti pagal šias taisykles jam teikiamos paslaugos. Paslaugos nutraukimas papildomai apmokestinamas nėra.

18. Watalook Workspace turi teisę nutraukti reklamos kampaniją šiose taisyklėse numatytais atvejais.

Watalook Workspace beauty specialist application advertising campaign rules

Last update: November 2023

These Rules set out the procedures for Watalook Workspace to run a campaign to promote the profile of a Beauty Specialist (hereinafter - Beauty Specialist) who uses this Platform. This service includes 1) the prepayment service for beauty services and 2) the promotion of the Beauty Specialist's profile.

When a Watalook Workspace Beauty Specialist starts to offer the Profile Promotion Service, the Beauty Specialist shall also be entitled to use the Beauty Prepayment Service. Separate payment calculations apply to these services as set out below in these Terms.

A PREPAID BEAUTY SERVICE AND THE CHARGES APPLICABLE FOR THIS SERVICE

1. Watalook Workspace also entitles the Beauty Specialist to use the prepaymentservices for beauty services. The operation of such services is based on the prepayment by the client of the Beauty Specialist (hereinafter - Client) for services to be provided in accordance with a confirmed order. This service is not automatically provided to the Beauty Specialist, i.e. it is activated by the Beauty Specialist in his/her account. Watalook Workspace enables Services Provider to use two types of advance payment services:

  • Prepayment Service allows Register Visitor to get paid money back in cases referred to in p. 3 below.
  • Deposit Payment Service allows Register Visitor to get paid money back only in cases referred to in point 3.3.

2. The service fee is 3% of the price of the Beauty Specialist services booked. The funds are transferred to the account specified by the Beauty Specialist at Watalook Workspace after the 3% fee has been deducted.

3. The Client's prepayment and deposit shall be made in accordance with the Watalook Workspace Terms of Use and shall be paid/not paid to the Beauty Specialist on the following terms:

3.1. If the Client cancels more than 24 hours before the appointment, the money paid will be refunded to the Client. In this case, Watalook Workspace shall not apply the 3% fee referred to in point 2 of these Rules.

3.2. If the Client cancels the appointment less than 24 hours before the appointment or fails to arrive at the agreed time without prior notification (notification less than 24 hours before the appointment is equivalent to cancellation less than 24 hours before the appointment), the funds paid will be transferred to the Beauty Specialist.

3.3. In the event of cancellation by the Beauty Specialist, the funds paid will be refunded to the Client for each cancelled pre-paid visit in accordance with the provisions of these Rules.

3.4. If the Customer arrives at the confirmed time and is provided with the requested service at the price indicated at the time of registration, the funds paid, less the fee referred to in point 2, shall be transferred to the Beauty Specialist when the Beauty Specialist has indicated in his/her account that the service has been provided and has confirmed the actual price of the services provided.

3.5. In the event that the actual price of the services rendered is higher than the price paid in advance, the Beauty Specialist undertakes to adjust the amount in his/her account by midnight (24:00) of the same day. The 3% fee will be recalculated in accordance with the new price of the services provided. If the Beauty Specialist does not adjust the price of the services provided by the deadline set out in this clause, Watalook Workspace will consider that the price of the services has been in line with the price indicated in the order.

3.6. In the event that the actual price of the services rendered is lower than the price paid in advance, the Beauty Specialist undertakes not only to adjust the amount in his/her account by midnight (24:00) on the same working day, but also to contact Watalook Workspace to inform him/her of the actual lower price of the services rendered. In this case, the Beauty Specialist shall be paid the actual price of the services rendered, less a 3% tax, and the remaining amount shall be refunded to the Client.

3.6.1. In the event that the Beauty Specialist does not adjust the price of the services rendered to the Client in his/her account by the deadline set out in this clause, the Client shall contact the Beauty Specialist directly for a refund of the remaining funds, and Watalook Workspace shall not be liable to ensure that the Beauty Specialist makes the refund. In this case, Watalook Workspace reserves the right to withdraw the Beauty Specialist's right to use the prepayment function without prior notice, while the Beauty Specialist's profile advertising service remains in force.

4. The Beauty Specialist also undertakes to carry out the Know Your Customer procedure to confirm the Beauty Specialist's identity and to confirm that the information provided by the Beauty Specialist in relation to the application and use of the Marketing Campaign is correct.

5. Watalook Workspace makes advance payments, minus the Beauty Specialist Fee, on the 1st and 16th of each month.

6. When the amount due reaches €100, Watalook Workspace shall activate a function in the Beauty Specialist's account which shall enable the Beauty Specialist to request Watalook Workspace to pay the amount to the Beauty Specialist at any time, and Watalook Workspace shall undertake to make the payment to the Beauty Specialist within 1 working day. This amount shall not be reduced by the extent of the Beauty Specialist's financial obligations to Watalook Workspace on the date of its request and payment for the Beauty Specialist Profile Promotion Services referred to in these Terms.

7. Watalook Workspace makes payments by bank transfer to the bank account specified in the Beauty Specialist's account. If no bank account is specified, no payment will be made.

ADVERTISING OF A BEAUTY SPECIALIST‘S PROFILE

Submitting and reviewing a request to advertise a Beauty Specialist profile and committing to Watalook Workspace

8. Beauty Specialists using Watalook Workspace contact Watalook Workspace via the mobile app to have their personal profile promoted.

9. Watalook Workspace shall review the request and make a decision on the application of the advertising campaign and inform the Beauty Specialist within 24 hours from the moment the request is submitted via the mobile application.

10. The advertising campaign service includes advertising on www.watalook.lt. In certain cases, Watalook Workspace may decide, at its sole discretion, to advertise the Beauty Specialist's profile also by external means, i.e. on social networking platforms (Facebook, Instagram, etc). This does not require the separate consent of the Beauty Specialist.

11. Watalook Workspace, upon receipt of a referral from a Beauty Specialist, carries out an assessment of the profile and the eligibility of the profile, which cannot be advertised in a Watalook Workspace advertising campaign.

12. The criteria Watalook Workspace uses to decide whether to advertise a Beauty Specialist profile are set out in Watalook's Terms of Use.

13. The list of criteria is not definitive and may be amended at any time. If the set of criteria changes while a Beauty Specialist's profile on Watalook Workspace is already advertised on www.watalook.lt, the advertisement will not be suspended, but the Beauty Specialist is requested to ensure that his/her profile complies with the new requirements within 20 working days.

14. If a beauty Specialist changes the content of his/her personal profile after the start of the service in accordance with these rules, Watalook Workspace reserves the right to terminate the service within 1 day of becoming aware of the profile's non-compliance with Watalook Workspace's requirements. In this case, the Beauty Specialist shall be informed of the reasons for this action and shall be provided with information on how the personal profile must be changed in order to continue the advertising campaign.

15. Once the requirements set out in Watalook Workspace have been met, the service is not automatically renewed, i.e. the Beauty Specialist makes a new request via the Watalook Workspace application for the continuation of the service.

RESPONSIBILITY

16. The Beauty Specialist unconditionally warrants that the prices it charges on the Watalook Workspace platform are not different from the prices it charges for Customer traffic generated by other means, are in line with the market situation and are genuine. In the event that the Beauty Specialist is found to be submitting an artificially low price to Watalook Workspace, the advertising service shall be terminated within 1 day of becoming aware of such action.

PROCEDURES AND CONDITIONS FOR TERMINATING THE ADVERTISING CAMPAIGN

17. A beauty Specialist shall have the right to refuse at any time, for any reason whatsoever, to withdraw from the service provided to him or her in accordance with these Rules. There is no additional charge for cancellation of the service.

18. Watalook Workspace has the right to terminate the advertising campaign in the cases provided for in these rules.