PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Telas“, juridinio asmens kodas 304139032, registracijos adresas Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius (toliau – Bendrovė), internetinės svetainės www.watalook.lt (toliau – Svetainė) privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra paaiškinama, kaip Bendrovė, būdama Asmens duomenų valdytoja, renka, naudoja ir kitaip tvarko Asmens duomenis, Duomenų subjektams lankantis ir naudojantis Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos funkcijomis, informuoja, kokias teises Duomenų subjektai turi ir kaip jas gali įgyvendinti. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi ir laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą. Jei naudojatės Svetaine ar (ir) Mobiliąja aplikacija, vadinasi, perskaitėte ir susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais ir Asmens duomenų tvarkymo tvarka.

1. SĄVOKOS:

1.1. Svetainė – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapiswww.watalook.lt;

1.2. Mobilioji aplikacija (angl. App) – taikomoji grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapio www.watalook.lt; programa mobiliuosiuose ryšio įrenginiuose;

1.3. BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

1.4. Bendrovė (Duomenų valdytojas) – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas – Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius;

1.5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio duomenis Bendrovė tvarko (Lankytojai, Paslaugų teikėjai, Registruoti lankytojai ar (ir) kiti fiziniai asmenys);

1.6. Asmuo – fizinis ar juridinis asmuo ar šių asmenų įgalioti atstovai (juridinio asmens atstovas: savininkas, akcininkas, direktorius ar kitas juridinio asmens įgaliotas asmuo);

1.7. Lankytojas – Asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę peržiūrėti informaciją, patalpintą Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.8. Registruotas lankytojas – Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;

1.9. Paslaugų teikėjas - Asmuo, kuris yra užsiregistravęs Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį, reklamuoti teikiamas grožio paslaugas ir (ar) administruoti savo Grožio specialistus, taip pat teikiamų paslaugų administravimo įrankiais Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.10. Registracijos tipas – registracijos Svetainėje pobūdis, nuo kurio priklauso Asmeniui prieinamų Svetainės paslaugų apimtis ir kurį Asmuo, priklausomai nuo savo poreikių, pasirenka registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu.

1.11. Asmeninis puslapis – asmens registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu sukurtas Asmeninis puslapis, kuris priklausomai nuo pasirinkto Registracijos tipo gali būti skirtas arba užsakyti grožio paslaugas, arba siūlyti grožio paslaugas, arba administruoti savo Grožio specialistus;

1.12. Grožio specialistas – asmuo, kuris užsiregistravo Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkęs Registracijos tipą “Grožio specialistas” ir šio registracijos pagrindu yra susikūręs Asmeninį puslapį, skirtą reklamuoti ir siūlyti teikiamas grožio paslaugas;

1.13. Paslaugos – grožio paslaugų paieškos ir užsakymo bei teikiamų grožio paslaugų reklamos ir administravimo galimybių paslaugos, kurias teikia Bendrovė Svetainėje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje. Šios Privatumo politikos prasme, Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje teikiamos Paslaugos apima visus ir bet kokius Lankytojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojimąsi paieškos galimybėmis, skelbiamos informacijos skaitymą ir bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.

1.14. Paskyra – Registruoto lankytojo, Paslaugų teikėjo asmeninė paskyra Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.15. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Puslapio savininkas bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;

1.16. Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į naudojamą įrenginį, bet kuriam Asmeniui besilankant Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje;

1.17. Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti interneto puslapius žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

1.18. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

1.19. Privatumo politika – šis informacinis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, ir kitokio tvarkymo taisyklės, naudojantis Svetaine ar (ir) Mobiliąja aplikacija;

1.20. Administratorius – už Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos administravimą atsakingas asmuo;

1.21. Interneto protokolo (IP) adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris;

1.22. Kitos šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka BDAR sąvokas, Svetainės Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šioje Privatumo politikoje.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS :

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Duomenų subjektui svarbios informacijos rinkimo, saugojimo ir kitokio tvarkymo taisyklės Duomenų subjektui naudojantis Svetaine ir Mobiliąja aplikacija bei Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje teikiamomis Paslaugomis.

2.2. Ši Privatumo politika skirta informuoti ir supažindinti Duomenų subjektus su Bendrovės vykdomu Asmens duomenų tvarkymu ir reglamentuoja pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, saugojimo bei kitokio tvarkymo Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje principus ir tvarką.

2.3. Duomenų subjektai su šia Privatumo politika gali susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje, taip pat šį dokumentą gali bet kada parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos.

2.4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Bendrovė gauna Asmens duomenis dėl to, kad Duomenų subjektas lankosi Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje, ir (ar) naudojasi Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis.

2.5. Be šios Privatumo politikos, Svetainėje ir Mobiliojoje aplikacijoje vykdomą Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas ir kiti tiesiogiai taikomi teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų apsaugą.

3. BENDROVĖ IR PASLAUGŲ TEIKĖJAS

3.1. Bendrovė šiuo informuoja, kad atitikties BDAR ir kitų duomenų apsaugos teisės aktų užtikrinimo tikslais:

3.1.1. Bendrovė yra Lankytojų, Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjo asmens duomenų valdytoja;

3.1.2. Paslaugų teikėjas yra Paslaugų teikėjo klientų, kurie užsisako Paslaugų teikėjo paslaugas, Asmens duomenų valdytojas, o Bendrovė yra Asmens duomenų tvarkytoja;

3.1.3. Tam tikrais atvejais Paslaugų teikėjas ir Bendrovė veikia kaip nepriklausomi Asmens duomenų valdytojai Paslaugų teikėjo klientų atžvilgiu (pvz., kai siunčiama Bendrovės ar Paslaugų teikėjo individualūs reklaminiai ar kiti marketingo pranešimai ir kt.).

3.2. Tais atvejais, kai Bendrovė ir Paslaugų teikėjas veikia kaip nepriklausomi Asmens duomenų valdytojai, kiekviena šalis privalo savarankiškai užtikrinti valdomų Asmens duomenų tvarkymo atitiktį BDAR ir kitiems duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

3.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 24 valandas, po to, kai Paslaugų teikėjui tapo žinoma, pranešti Bendrovei apie bet kokį atsitiktinį ar tyčinį bet kurio Bendrovės kliento asmens duomenų sugadinimą, pakeitimą, sunaikinimą, neautorizuotą atskleidimą, praradimą, netinkamą panaudojimą, vagystę ar kitokį saugumo incidentą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Bendrove ir dėti maksimalias pastangas, siekiant ištirti, ištaisyti, sumažinti įvykusio saugumo incidento su kliento asmens duomenimis pasekmes, įvykdyti visas BDAR ir kituose duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytas pareigas klientų bei duomenų apsaugos priežiūros institucijos atžvilgiu.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

4.1 Rinkdama, saugodama ir kitaip tvarkydama Asmens duomenis bei kitą su Duomenų subjektu susijusią informaciją, Bendrovė vadovaujasi šiais Asmens duomenų tvarkymo principais

4.1.1. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas). Asmens duomenis Bendrovė tvarkys teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR nustatytu teisiniu pagrindu, pvz.:

4.1.1.1. Duomenų subjektas duoda sutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, arba kai galima daryti išvadą, kad Duomenų subjektas sutiko, jog jų Asmens duomenys būtų naudojami konkrečiam tikslui (pvz.: įvedė el. pašto adresą tam, kad gautų Bendrovės naujienlaiškį, dalyvavo apklausose, el. paštu ar kitaip pateikė užklausas Bendrovei);

4.1.1.2. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Duomenų subjektas yra viena iš šalių;

4.1.1.3. Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Duomenų subjekto Asmens duomenys, jei pastarųjų interesai nėra svarbesni.

4.1.2. Asmens duomenys tvarkomi nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

4.1.3. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas)

4.1.4 Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas)

4.1.5 Asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas)

4.1.6 Asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

4.2. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI

5.1 Bendrovė Duomenų subjektų Asmens duomenis tvarkys, remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

5.1.1 sudarydama, vykdydama, keisdama ir administruodama sutartį (BDAR 6(1)(b) p.);

5.1.2 vykdydama Bendrovei taikomas teisines prievoles ir teisės aktų reikalavimus (BDAR 6(1) (c) p.);

5.1.3 įgyvendindama Bendrovės teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) p.);

5.1.4 įgyvendindama Duomenų subjekto duotą sutikimą (BDAR 6(1)(a) p.).

5.2.Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

6.1 Asmens duomenys, kuriuos Bendrovė renka Duomenų subjektą, priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugų ir to, kokius Asmens duomenis Duomenų subjektas pateikia Bendrovei, kai naudojasi Svetainės ar (ir) Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis ir (ar) registruojasi Svetainėje ar Mobiliojoje aplikacijoje.

6.2. Bendrovė tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis šiais tikslais:

6.2.1. Registracijos Svetainėje ir naudojimosi Svetainėje suteikiamomis paslaugomis tikslu:

6.2.1.1. Duomenų kategorijos - Vartotojo vardas; pavardė; tel. numeris; elektroninio pašto adresas, slaptažodis. Paslaugų teikėjo rezervacijos internetu funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacijos per „Facebook“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacija per „Instagram“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); profilio pavadinimas ir tipas; paslaugos ir kategorijos; adresas (gatvė, namo numeris, miestas) ir patogumai; darbo laikas; profilio nuotrauka; darbų galerija; aprašymas; socialinės medijos profiliai ir nuorodos į juos; rezervacijos; praėjusios rezervacijos; klientų kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, nuotraukos, gimimo diena (neprivaloma))); mokėjimo būdai (elektroniniai mokėjimai; mokėjimai vietoje); išmokos; praėjusios išmokos; kvitai; žinutės; atsiliepimai; prenumeratos sąskaitos-faktūros, informacija apie įrenginį ir nustatymai (pvz. kalba ir laiko juosta), operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija. 

6.2.1.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

6.2.1.3. Duomenų tvarkymo terminas - Jeigu sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta nepasinaudojus Bendrovės Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. jai pasibaigus. Visais kitais atvejais – Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 metus jai pasibaigus.

6.2.1.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.1.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.2. Registracijos Mobiliojoje aplikacijoje ir naudojimosi Mobiliojoje aplikacijoje suteikiamomis paslaugomis tikslu:

6.2.2.1. Duomenų kategorijos: Vartotojo vardas; pavardė; tel. numeris; elektroninio pašto adresas, slaptažodis. Paslaugų teikėjo rezervacijos internetu funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacijos per „Facebook“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); rezervacija per „Instagram“ funkcija (statusas – įjungta / išjungta); profilio pavadinimas ir tipas; paslaugos ir kategorijos; adresas (gatvė, namo numeris, miestas) ir patogumai; darbo laikas; profilio nuotrauka; darbų galerija; aprašymas; socialinės medijos profiliai ir nuorodos į juos; rezervacijos; praėjusios rezervacijos; klientų kontaktiniai duomenys (vardas ,pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, nuotraukos, gimimo diena (neprivaloma)); mokėjimo būdai (elektroniniai mokėjimai; mokėjimai vietoje); išmokos; praėjusios išmokos; kvitai; žinutės; atsiliepimai; prenumeratos sąskaitos-faktūros, informacija apie įrenginį ir nustatymai (pvz. kalba ir laiko juosta), operacinė sistema, Mobilios aplikacijos versija.

6.2.2.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Sutarties sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.). Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.2.3. Duomenų tvarkymo terminas - jeigu sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta nepasinaudojus Bendrovės Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. jai pasibaigus. Visais kitais atvejais – Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 metus jai pasibaigus.

6.2.2.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Informaciją, pavyzdžiui, Paslaugų teikėjo klientų kontaktai (vardas, pavardė, telefono numeris) arba nuotraukos darbo galerijai ar kliento profiliui, gauname iš Paslaugų teikėjo įrenginio. Mobili aplikacija šią informaciją gauna tik tuo atveju, jei Paslaugų teikėjas aktyviai sutinka ją įkelti į Mobilią aplikacija ir pasirenka kontaktus bei nuotraukas, kuriuos nori įkelti į savo profilį.

6.2.2.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.3. Svetainėje sukurto asmeninio profilio papildymo tikslu:

6.2.3.1 Duomenų kategorijos - Registruoto lankytojo miestas; šalis; mėgstamiausių specialistų sąrašas; atlikti mokėjimai (data, ID, suma, informacija, statusas, veiksmai); atliktų mokėjimų istorija; mokėjimo kortelės duomenys (vardas, pavardė, kortelės numeris, kortelės galiojimo terminas, CVV numeris); palikti atsiliepimai, slaptažodis, informacija apie įrenginį ir nustatymai (pvz. kalba ir laiko juosta), operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija.

6.2.3.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.3.3. Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus

6.2.3.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.3.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.4. Mobiliojoje aplikacijoje sukurto asmeninio profilio papildymo tikslu:

6.2.4.1 Duomenų kategorijos - Registruoto lankytojo miestas; šalis; mėgstamiausių specialistų sąrašas; atlikti mokėjimai (data, ID, suma, informacija, statusas, veiksmai); atliktų mokėjimų istorija; mokėjimo kortelės duomenys (vardas, pavardė, kortelės numeris, kortelės galiojimo terminas, CVV numeris); palikti atsiliepimai, slaptažodis, informacija apie įrenginį ir nustatymai (pvz. kalba ir laiko juosta), operacinė sistema, Mobilios aplikacijos versija.

6.2.4.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.4.3 Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.4.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.4.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams; mokėjimų apdorojimo paslaugų teikėjams.

6.2.5.Pranešimų, pasiūlymų ir informacijos el. paštu, SMS, “push notifications” siuntimo tikslu:

6.2.5.1 Duomenų kategorijos - Vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; vartotojo ID; miestas; šalis; teikiamų paslaugų kategorija.

6.2.5.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Bendrovės teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str., 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių .

6.2.5.3 Duomenų tvarkymo terminas - Duomenys, tvarkomi sutikimo teisiniu pagrindu, tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.5.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.5.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: marketingo, pardavimų paslaugų teikėjams; komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.6.Bendrovės socialinių tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn) paskyrų valdymo ir administravimo tikslu:

6.2.6.1 Duomenų kategorijos - asmens socialinio tinklo paskyros pavadinimas; asmens nuotrauka; asmens reakcijos į Bendrovės generuojamą turinį (patiktukai, komentarai, pasidalinimai).

6.2.6.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Bendrovės teisėtas interesas tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (BDAR 6(1)(f) str.). .

6.2.6.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Bendrovės ar Duomenų subjekto socialinio tinklo paskyra, nebent Duomenų subjektas išreiškia norą ištrinti Bendrovės socialinių tinklų paskyrose esančius jo duomenis anksčiau.

6.2.6.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.6.5. Duomenis teikiame ar perduodame - socialinių tinklų valdytojams (Facebook, Instagram); paieškos sistemų valdytojams (Google).

6.2.7.Interesantų aptarnavimo tikslu (prašymų, užklausų, skundų ar kitokios interesantų komunikacijos su Bendrove administravimo tikslu):

6.2.7.1 Duomenų kategorijos - vardas; pavardė; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; prašymo, užklausos, skundo ar kitos žinutės turinys; kreipimosi į Bendrovę data ir laikas..

6.2.7.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.7.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.7.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.7.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams.

6.2.8.Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos funkcionalumų užtikrinimo, Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos administravimo bei galimų Svetainės ir Mobiliosios aplikacijos veiklos sutrikimų diagnozavimo, statistinės analizės, siekiant išsiaiškinti Duomenų subjektų poreikius, susijusius su tam tikromis funkcijomis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus tikslais:

6.2.8.1 Duomenų kategorijos - Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir Svetainės bei Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, srauto duomenimis – sujungimo pradžios data, laiku, trukme, interneto vartotojo sujungimo metu naudotu interneto protokolo (IP) adresu, serverio žurnalo failais ir kt.Duomenys apie paslaugų naudojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenimis, kurie surinkti naudojant interneto Naršykles, pavyzdžiui, prieigos prie perdavimo terpės valdymo (angl. Media Access Control, MAC), kompiuterio ar mobilaus įrenginio tipas, ekrano skiriamoji geba, operacinės sistemos, Mobilios aplikacijos versijair pan.; taip pat duomenys, surinkti naudojant Slapukus, pikselių žymas (angl. Pixel Tags), tinklo indikatorius (angl. Web Beacons) ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete.

6.2.8.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.). Teisėtas Bendrovės interesas analizuoti duomenis, siekiant administruoti, tobulinti internetinės Svetainės veikimą, gerinti Bendrovės veiklą (BDAR 6(1)(f) str.).

6.2.8.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.8.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.8.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams; serverių paslaugų teikėjams; IT paslaugų teikėjams.

6.2.9.Įeinančių į Bendrovę ir išeinančių iš Bendrovės telefoninių pokalbių įrašinėjimas kokybiško aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimu tikslu:

6.2.9.1 Duomenų kategorijos - telefoninio pokalbio įrašas; telefoninio pokalbio turinys; telefoninio skambučio pradžios laikas; pokalbio trukmė; skambučio laukimo trukmė; skambinančiojo telefono numeris; atsiliepusio asmens telefono numeris.

6.2.9.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - teisėtas Bendrovės (BDAR 6(1)(f) str.).

6.2.9.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 metus . Pasibaigus nurodytam duomenų saugojimo terminui, pokalbių įrašai bus automatiškai ištrinti.

6.2.9.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.9.5. Duomenis teikiame ar perduodame - duomenų tvarkytojams: komunikacijos sistemų paslaugų teikėjams.

6.2.10. Įeinančių į Bendrovę ir išeinančių iš Bendrovės telefoninių pokalbių įrašinėjimas kokybiško aptarnavimo, prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo užtikrinimo tikslais:

6.2.10.1 Duomenų kategorijos - vardas; darbo adresas; tel.numeris; el.pašto adresas; pagrindinė teikiamų paslaugų kategorija.

6.2.10.2 Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Teisėtas Bendrovės interesas užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę (BDAR 6(1)(f) str.).

6.2.10.3 Duomenų tvarkymo terminas - asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus.

6.2.10.4. Duomenų gauname iš - tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.10.5. Duomenis teikiame ar perduodame - bendrovės Partneriams. Duomenų tvarkytojams: serverių paslaugų teikėjams.

6.2.11. Bendrovės Partnerių komunikacijos su Duomenų subjektais vykdymo, dovanų siuntimo Duomenų subjektams tikslu:

6.2.11.1. Duomenų kategorijos - Vardas; darbo adresas; tel.numeris; el.pašto adresas; pagrindinė teikiamų paslaugų kategorija.

6.2.11.2. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.).

6.2.11.3. Duomenų tvarkymo terminas - Asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja Duomenų subjekto sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 2 (du) metus. 

6.2.11.4. Duomenų gauname iš - Tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.11.5. Duomenis teikiame ar perduodame - Bendrovės Partneriams. Duomenų tvarkytojams: serverių paslaugų teikėjams.

6.2.12. Paslaugų teikėjų pajamų gaunamų naudojantis Bendrovės teikiama mokėjimų infrastruktūra per  Svetainę ir Mobiliąją aplikaciją administravimo bei informacijos perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tikslu. 

6.2.12.1. Duomenų kategorijos – Paslaugų teikėjo vardas, pavardė, gimimo data / individualios veiklos pažymos numeris arba įmonės pavadinimas ir kodas; adresas; mokesčių mokėtojo ir PVM mokėtojo kodas (jei toks yra suteiktas); rezidavimo valstybė; banko sąskaitos į kurią sumokėtas arba įskaitytas atlygis už suteiktą paslaugą ar prekes numeris.

6.2.12.2.  Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6(1)(c) str.).

6.2.12.3. Duomenų tvarkymo terminas - Asmens duomenys tvarkomi, kol Paslaugų teikėjas naudojasi Svetainės ir Mobilios aplikacijos paslaugomis bei 5 (penkis) metus nuo kalendorinių metų, kai buvo nustota naudotis paslaugomis, pabaigos. 

6.2.12.4. Duomenų gauname iš - Tiesiogiai iš Duomenų subjektų.

6.2.12.5. Duomenis teikiame ar perduodame – Valstybinei mokesčių inspekcijai. Duomenų tvarkytojams: serverių paslaugų teikėjams bei buhalterinių paslaugų teikėjams.

6.2.12.6. Norime atkreipti dėmesį, jog jeigu Jūsų asmens duomenys bus perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai, Jus apie tai informuosime. Be to, ši įstatyminė prievolė nėra taikoma Paslaugų teikėjams, kurie naudodamiesi Bendrovės teikiama mokėjimų infrastruktūra per Svetainę ir Mobilią aplikaciją gavo pajamų(mokėjimų) mažiau nei 30 kartų ir atlygis už tai neviršijo 2 000 eurų per kalendorinius metus.

6.3. Bendrovė renka, saugo ir kitaip tvarko Duomenų subjekto Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas pateikia ir (ar) Bendrovė gauna šios Privatumo politikos 6.2. punkte numatytais atvejais, tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

6.4. Asmens duomenys Bendrovės sprendimu gali būti saugomi ilgesnius terminus nei nustatyti šios Privatumo politikos 6.2 punkte, jei yra pagrįstas pagrindas manyti, kad Asmens duomenų gali prireikti tiriant nusikalstamą veiką ar kitokį incidentą, ar Bendrovei žalos sukėlusį kitokį įvykį. Tokiu atveju Asmens duomenys saugomi iki bus priimtas atitinkamas teisėsaugos institucijų ar teismo sprendimas, susijęs su nusikalstama veika, ar kitoks asmenų, tiriančių (nagrinėjančių) incidentą, ar kitų asmenų, (tiriančių) nagrinėjančių Bendrovei žalos sukėlusį įvykį, sprendimas ar išvada.

7. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

7.1. Bendrovė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Duomenų subjekto Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

7.1.1. jei yra Duomenų subjekto prašymas ir (ar) sutikimas;

7.1.2. Bendrovės Partneriams ar kitiems įgaliotiems tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie tvarko Duomenų subjektų Asmens duomenis Bendrovės pavedimu ir Bendrovės nustatytais ir šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, t. y. serverio paslaugų teikėjams, Svetainės ar Mobiliosios aplikacijos Administratoriams, pašto siuntas pristatančioms bendrovėms ir kt.;

7.1.3. Teisėsaugos ar (ir) teisėtvarkos institucijoms, įstaigoms ar (ir) kitiems Asmens duomenų gavėjams, kuriems duomenis privaloma perduoti pagal teisės aktų keliamus reikalavimus.

7.2. Kai Duomenų subjektas per Svetainę ar Mobiliąją aplikaciją atlieka išankstinį mokėjimą, Bendrovė perduoda mokėjimo duomenis trečiajam asmeniui, kuris Bendrovei teikia mokėjimo paslaugą – Stripe Payments Europe Limited. Perduodami duomenys yra šie: vardas; pavardė; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; atsiskaitymo kortelės duomenys (kortelės numeris, CVC, kortelės galiojimo terminas. Bendrovė iš Stripe Payments Europe Limited gauna tik šiuos su apmokėjimu susijusius duomenis: informacija apie gautą mokėjimą - apmokėjimą atlikusio asmens tapatybės duomenys; apmokėjimo data; nuoroda į sugeneruotą elektroninę sąskaitą. Bendrovė informuoja, kad Stripe Payments Europe Limited atliekamam duomenų tvarkymui yra taikoma Stripe Inc.privatumo politika, kuria Bendrovė rekomenduoja susipažinti.

7.3. Kai Duomenų subjektas po paslaugos suteikimo atlieka mokėjimą per Bendrovės Paslaugų tiekėjui išnuomotą mokėjimų terminalą (kortelių skaitytuvą), Bendrovė perduoda mokėjimo duomenis trečiajam asmeniui, kuris Bendrovei teikia mokėjimo paslaugą – Adyen N.V.. Perduodami duomenys yra šie: atsiskaitymo kortelės duomenys (kortelės numeris, CVC, kortelės galiojimo terminas). Bendrovė iš Adyen N.V. gauna tik šiuos su apmokėjimu susijusius duomenis: informacija apie gautą mokėjimą - apmokėjimą atlikusio asmens tapatybės duomenys; apmokėjimo data; nuoroda į sugeneruotą elektroninę sąskaitą. Bendrovė informuoja, kad Adyen N.V. atliekamam duomenų tvarkymui yra taikoma Adyen N.V. privatumo politika, su kuria Bendrovė rekomenduoja susipažinti.

7.4. Bendrovė informuoja, jog susiejant Paslaugų teikėjo paskyrą su socialinias tinklais „Facebook“ ar „Instagram“, Asmens duomenų tvarkymui taip pat taikoma Meta Platforms Ireland Limited socialinio tinklo „Facebook“ privatumo politika bei socialinio tinklo „Instagram“privatumo politika, kurios detaliai aprašo, kaip yra tvarkomi Duomenų subjektų Asmens duomenys.

7.5. Perduodama Asmens duomenis šios Privatumo politikos 7.1.2. punkte nurodytu atveju, Bendrovė įgaliotų trečiųjų asmenų reikalauja, kad Duomenų subjektų Asmens duomenys būtų apdorojami tik išimtinai pagal Bendrovės duotus nurodymus, Bendrovės nustatytais tikslais ir remiantis šia Privatumo politika, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais bei tarp Bendrovės ir įgaliotųjų trečiųjų asmenų sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis.

7.6. Siekiant įvykdyti teisėtą tikslą ir remiantis teisėtu pagrindu, Bendrovė gali perduoti Duomenų subjektų Asmens duomenis subjektams, esantiems už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų (pvz., jeigu Bendrovės duomenų tvarkytojai ar Asmens duomenų gavėjai yra įsisteigę už EEE ribų). Tuo atveju, kai asmens duomenys perduodami iš EEE į valstybes, kurių Europos Komisija nepripažįsta kaip užtikrinančiomis pakankamą asmens duomenų apsaugos lygį, Bendrovė imasi visų tinkamų priemonių Duomenų subjekto Asmens duomenims apsaugoti (pvz., asmens duomenų perdavimą grindžia Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis).

8. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

8.1. Duomenų subjektai, kurių Asmens duomenis Bendrovė tvarko, turi šias teises:

8.1.1.Teisę būti informuotam apie Bendrovės atliekamą Asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie jo tvarkomus Asmens duomenis, Asmens duomenų šaltinius, tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, saugojimo laikotarpį bei asmenis, duomenų gavėjus ar duomenų tvarkytojus, Duomenų subjekto teises ir kt.;

8.1.2.Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais Asmens duomenimis.Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais jo Asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

8.1.3.Teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis.Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištaisyti Bendrovės tvarkomus netikslius jo Asmens duomenis;

8.1.4.Teisę prašyti ištrinti duomenis. Duomenų subjektas turi teisę prašyti ištrinti jo Asmens duomenis, jei jie nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Duomenų subjektas atšaukė sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu, Duomenų subjekto Asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Duomenų subjektas tokiam tvarkymui prieštarauja ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis, Duomenų subjekto Asmens duomenis ištrinti privalome įgyvendindami Bendrovei taikomas teisines prievoles arba Duomenų subjekto Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

8.1.5.Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjektas turi teisę riboti Bendrovės atliekamą Asmens duomenų tvarkymą, jei Duomenų subjektas ginčija duomenų tikslumą ir Bendrovė atlieka su tuo susijusį patikrinimą, Duomenų subjekto Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet Duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, jei Duomenų subjekto Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei Duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis.

8.1.6.Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui. Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti, kad Bendrovė tvarkytų Duomenų subjekto Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais Bendrovės interesais, nebent šie interesai yra viršesni už Duomenų subjekto priežastis.

8.1.7.Teisę į Asmens duomenų perkeliamumą.Duomenų subjektas turi teisę gauti savo Bendrovei pateiktus Asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jo sutikimu ar Duomenų subjekto ir Bendrovės tarpusavio sutartimi ir Duomenų subjektų Asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

8.1.8.Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.Tuo atveju, jeigu Duomenų subjektas mano, kad jo teisės yra pažeistos, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

8.2. Duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Bendrovę kontaktiniu el. pašto adresu hello@watalook.com. Prieš įgyvendindama Duomenų subjekto teisę (-es), Bendrovė turi teisę paprašyti Duomenų subjekto pateikti asmens tapatybę patvirtinančius įrodymus.

8.3. Bendrovė šiuo informuoja, kad aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimas gali priklausyti nuo teisės aktuose nustatytos konkrečios teisės įgyvendinimo sąlygų, todėl, esant konkretiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, Bendrovė turi teisę motyvuotu pagrindu atsisakyti tenkinti Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti konkrečią teisę.

8.4. Atsakymai į Duomenų subjektų prašymus dėl teisių įgyvendinimo pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Duomenų subjekto prašymu tokie Asmens duomenys turi būti pateikiami raštu. Asmens duomenys Duomenų subjektui teikiami neatlygintinai. Bendrovė turi teisę paprašyti pagrįsto mokesčio, jei Duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti, pasikartojantys arba pertekliniai.

9. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

9.1. Bendrovė Duomenų subjektų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo tikslu turi teise tvarkyti turėdama Duomenų subjekto laisva valia duotą išankstinį sutikimą tokiam Asmens duomenų tvarkymui. Duotą sutikimą Duomenų subjektas visuomet gali atšaukti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

9.2. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

9.3. Be to, Bendrovė gali Duomenų subjekto asmens duomenis naudoti savo pačios panašių paslaugų rinkodarai, vadovaudamasi teisėto Bendrovės intereso pagrindu bei teisės aktuose nustatytomis tokių pranešimų siuntimo sąlygomis. Duomenų subjektas gali iš anksto tam paprieštarauti kreipdamiesi į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com. Vėliau nesutikti arba atsisakyti tokio Asmens duomenų naudojimo Duomenų subjektas gali kreipdamasis į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com ir (ar) pasinaudodami kiekvienoje žinutėje pateikta instrukcija.

10. PROFILIAVIMAS

10.1. Bendrovė gali naudoti Duomenų subjekto Asmens duomenis profiliavimui tik gavusi išankstinį Duomenų subjekto rašytinį sutikimą.

10.2. Bendrovė, tvarkydama Duomenų subjekto Asmens duomenis šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, nenaudoja tokio pobūdžio automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, įskaitant profiliavimo, dėl kurio Duomenų subjektui gali kilti teisinės pasekmės arba kuris gali turėti panašų didelį poveikį.

10.3. Bendrovė, turėdama Duomenų subjekto sutikimą, gali tvarkyti Duomenų subjekto Asmens duomenis automatiniu būdu, siekdama Duomenų subjektą priskirti atitinkamai klientų kategorijai ir pateikti Duomenų subjekto poreikius atitinkančius individualius komercinius pasiūlymus, todėl Duomenų subjektas turi teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, kad galėtų pareikšti savo nuomonę ar paprieštarauti tokiam priskyrimui.

11. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Siekdama įgyvendinti ir užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Bendrovė įgyvendina atitinkamas organizacines ir technines Asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant:

11.1.1. administracines (saugaus dokumentų ir kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supažindinimas su Asmens duomenų apsauga įdarbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems santykiams ir kt.);

11.1.2. techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarnybinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo kompiuterinių virusų ir kt.);

11.1.3. komunikacijų ir kompiuterių tinklų apsaugos (bendro naudojimo duomenų, programų, nepageidaujamų duomenų paketų filtravimas (firewalling) ir kt.).

11.2.Bendrovė užtikrina, jog deda visas pastangas, kad Duomenų subjektų Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Duomenų subjektų Asmens duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterių tinklus. Bendrovė taip pat naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Duomenų subjektų duomenis.

11.3.Nepaisant nurodytų Bendrovės įsipareigojimų dėti visas įmanomas pastangas apsaugoti renkamus ir tvarkomus Asmens duomenis, Duomenų subjektas besąlygiškai įsipareigoja ir sutinka, jog pats asmeniškai užtikrina savo Asmens duomenų slaptumą ir kitų su šių duomenų saugumu susijusių pareigų, numatytų Svetainės Taisyklėse, tinkamą laikymąsi, o taip pat patvirtina, kad:

11.3.1. visais atvejais Registruotas lankytojas ir (ar) Paslaugų teikėjas pats asmeniškai atsako už žalą, kilusią jam ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Asmens duomenų jiems pasikeitus. Jokiais atvejais už šiuo pagrindu kilusią žalą nėra atsakinga Bendrovė.

11.3.2 įsipareigoja užtikrinti Asmens duomenų, reikalingų prisijungti prie pagal pasirinktą Registracijos tipą susikurto Asmeninio puslapio ar kitaip naudotis Paslaugomis, slaptumą ir pats asmeniškai atsako už tinkamą šių duomenų slaptumo užtikrinimą, taip pat įsipareigoja Asmens duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos jo Asmens duomenimis Paslaugoms gauti.

11.3.3 Atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Registruoto lankytojo ar Paslaugų teikėjo Asmens duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant jo Asmens duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui.

12. SLAPUKAI

Bendrovė šiuo informuoja, kad Svetainėje yra naudojami Slapukai. Daugiau informacijos apie Slapukus galite rasti Bendrovės „Slapukų politikoje“, sudėtinė Privatumo politikos dalis.

13. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Duomenų subjektai, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, visada gali kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu hello@watalook.com arba (ir) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt)

14. KONTAKTAI

14.1. Duomenų valdytojas, kuris tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus Asmens duomenis, Jums naudojantis Bendrovės Svetaine ar (ir) Paslaugomis yra:

UAB „Telas“

Juridinio asmens kodas 304139032

Adresas Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius

14.2. Dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia Privatumo politika, suteikimo Duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę žemiau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

hello@watalook.com

+37052144092

15. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

15.1. Privatumo politika yra gyvas, nuolat kintantis dokumentas, todėl Bendrovė turi teisę ją bet kuriuo metu atnaujinti, pakeisti. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Duomenų subjektai bus informuoti Svetainėje, taip pat Registruoti lankytojai ir Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Bendrovės pranešimu, kuris bus siunčiamas Registruotų lankytojų ir Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresais, pateiktais registracijos Svetainėje ar (ir) Mobiliojoje aplikacijoje metu.

15.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Svetainėje.

Ši Privatumo politika galioja nuo 2023 08 18.

Privacy policy

Privacy policy

The Privacy Policy (hereinafter referred to as the "Privacy Policy") of the website www.watalook.lt (hereinafter referred to as the "Website") of UAB "Telas", legal entity code 304139032, registration address Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius, Lithuania (hereinafter referred to as the "Company"), explains how the Company, as the controller of the Personal Data, collects, uses, and otherwise processes the Personal Data when Data Subjects are visiting the website and using the features of the Website and the Mobile App, and informs about the rights of the Data Subject, as well as the ways in which they may exercise them. When processing personal data, the Company is guided by and complies with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as "GDPR"), the Law of the Republic of Lithuania on the Legal Protection of Personal Data, and any other applicable legal acts governing the protection of personal data. If you are using the Website and/or the Mobile Application, it means that you have read and understood this Privacy Policy and the purposes, grounds and procedures for the processing of Personal Data set out therein.

‍The controller of your personal data is UAB "Telas" (registered office address Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius, Lithuania) (hereinafter referred to as the "Company"). You can write to us at Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius, Lithuania, or by e-mail to hello@watalook.com. The Company informs that it does not transfer or otherwise disclose the Personal Data of the Data Subject, either gratuitously or not, to third parties, except as provided in paragraph 7 ("Transfer of Personal Data").

The Company seeks to protect the privacy of its Users and customers. This Privacy Policy is intended to inform you of how we collect, define and use personally identifiable information such as your name, email address, address, other contact details or online identifiers that you provide to us through your use of the Platform ("Personal Data"), and what cookies we use. Please take the time to read this privacy policy carefully.‍

1. Definitions

‍1.1. Website – a website for searching, advertising, booking and managing beauty services www.watalook.lt;

1.2. Mobile App – an Application for searching, advertising, ordering and managing beauty services on the website www.watalook.lt on mobile devices;

1.3. GDPR - Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC;

1.4. Company (Data Controller) – UAB "Telas", a private joint stock company incorporated in the Republic of Lithuania, legal entity code 304139032, address - Partizanų g. 61, LT-49282 Kaunas;

1.5. Data Subject - a natural person whose data is processed by the Company (Visitors, Service Providers, Registered Visitors and/or other natural persons);

1.6. Person – a natural or legal person or their authorized representatives (legal person's representative: owner, shareholder, director or other authorized person of the legal person);

1.7. Visitor – A person who is not registered on the Website and/or Mobile Application and who has the right to view the information posted on the Website and/or Mobile Application;

1.8. Registered Visitor – A person who has registered on the Website and/or Mobile App and is entitled to use the services for searching and booking beauty services;

1.9. Service Provider – a Person who has registered on the Website and/or Mobile App and has the right to create a Personal Page, advertise the Beauty Services provided and/or administer their own Beauty Professionals, as well as to use the tools for the administration of the services provided on the Website and/or Mobile App;

1.10. Registration Type - the type of registration on the Website, which determines the scope of the Website services available to the Person and which the Person, depending on their needs, chooses when registering on the Website and/or the Mobile Application.

1.11. Personal page – a Personal Page created by an Individual during registration on the Website and/or Mobile Application, which, depending on the type of Registration selected, may be used to either order Beauty Services, offer Beauty Services or manage your Beauty Professionals;

1.12. Beauty specialist – A person who has registered on the Website and/or Mobile App by selecting the Registration Type "Beauty Specialist" and has created a Personal Page based on this registration to promote and offer beauty services;

1.13. Services - the services for searching and ordering beauty services and the advertising and administration of the beauty services provided by the Company on the Website and/or the Mobile App. For the purposes of this Privacy Policy, the Services provided on the Website and/or the Mobile Application include any and all actions that a Visitor may take on the Website and/or the Mobile Application, including, but not limited to, the use of the search facilities, the reading of posted information and the submission and receipt of information and/or data of any kind.

1.14. Account – the personal account of the Registered Visitor, Service Provider on the Website and/or Mobile Application;

1.15. Partners – shall be deemed to be such legal entities with whom the Company cooperates in providing the Services on the Website and/or Mobile Application;

1.16. A Cookie – is a small file that is sent to the device being used when any Person visits the Website and/or Mobile App;

1.17. Browser – a program used to display web pages on the web or on a personal computer;

1.18. Personal data – means any information relating to a natural person - the Data Subject - whose identity is known or can be established, directly or indirectly, by reference to data such as a personal identification number, one or more physical, physiological, psychological, economic, cultural or social characteristics specific to that person;

1.19. Privacy policy – this information document, which provides the basic rules for the collection, storage, and other processing of Personal Data when using the Website and/or Mobile Application;

1.20. Administrator – the person responsible for the administration of the Website and/or Mobile Application;

1.21. Internet Protocol (IP) address – a unique number assigned to each computer connected to the internet;

1.22. Other terms used in this Privacy Policy correspond to the terms defined in the Site Rules and their meaning, unless certain terms are specifically defined in this Privacy Policy.

2. GENERAL PROVISIONS:

‍2.1. This Privacy Policy sets out the basic rules for the collection, storage and other processing of Personal Data and other information relevant to the Data Subject in connection with the use of the Website and the Mobile Application by the Data Subject and the Services provided on the Website and the Mobile Application.

2.2. This Privacy Policy is intended to inform Data Subjects about the Company's processing of Personal Data and regulates the basic principles and procedures for collecting, storing and otherwise processing Personal Data on the Website and the Mobile Application

2.3. Data Subjects may access this Privacy Policy at any time on the Website and the Mobile Application and may also download and print this document from the Website and the Mobile Application at any time.

2.4. This Privacy Policy applies in all cases where the Company receives Personal Data as a result of the Data Subject's visit to the Website and/or Mobile Application and/or use of the Website and/or Mobile Application Services.

2.5. In addition to this Privacy Policy, the collection, processing and storage of Personal Data on the Website and the Mobile Application is governed by the GDPR, the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, the Law on Electronic Communications of the Republic of Lithuania, and other directly applicable legal acts regulating the protection of personal data.

3. COMPANY AND SERVICE PROVIDER

‍3.1. The Company hereby informs that for the purposes of compliance with the GDPR and other data protection legislation:

3.1.1. The Company is the controller of the personal data of the Visitors, Registered Visitors and the Service Provider;

3.1.2. The Service Provider is the controller of the Personal Data of the Service Provider's customers who subscribe to the Service Provider's services and the Company is the processor of the Personal Data;

3.1.3. In certain cases, the Service Provider and the Company act as independent controllers of Personal Data in relation to the Service Provider's customers (e.g. when sending individual promotional or other marketing communications from the Company or the Service Provider, etc.)

3.2. Where the Company and the Service Provider act as independent controllers of Personal Data, each party shall independently ensure that the processing of Personal Data under its control complies with the GDPR and other data protection legislation.

3.3. The Service Provider undertakes to notify the Company immediately, but no later than 24 hours after the Service Provider has become aware of any accidental or intentional corruption, alteration, destruction, unauthorised disclosure, loss, misuse, theft or other security incident to the personal data of any of its customers. The Service Provider undertakes to cooperate with the Company and to use its best endeavours to investigate, rectify, mitigate the consequences of any security incident involving the Customer's personal data and to comply with all obligations under the GDPR and other data protection legislation in relation to the Customer and the data protection supervisory authority.

4.PRINCIPLES FOR PROCESSING PERSONAL DATA

‍4.1. In collecting, storing and otherwise processing Personal Data and other information relating to the Data Subject, the Company shall be guided by the following Personal Data Processing Principles:

4.1.1. Personal data is processed in a lawful, fair and transparent manner (principle of lawfulness, fairness and transparency). The Company will process Personal Data lawfully, i.e. only where the Personal Data is processed on the basis of a legal basis set out in the GDPR, such as:

4.1.1.1. The Data Subject has given consent to the processing of his or her Personal Data, or where it can be inferred that the Data Subject has consented to the use of his or her Personal Data for a specific purpose (e.g., entered an email address to receive the Company's newsletter, participated in a survey, emailed or otherwise made enquiries to the Company);

4.1.1.2. the conclusion or performance of a contract where the Data Subject is one of the parties;

4.1.1.3. The processing of Personal Data is necessary for the legitimate interest pursued by the Company or by the third party to whom the Personal Data of the Data Subject is provided, unless the interests of the latter are overriding.

4.1.2. Personal data shall be processed for specified, explicit and legitimate purposes and shall not be further processed in a manner incompatible with those purposes (purpose limitation principle);

4.1.3. Personal data are appropriate, relevant and only necessary for the purposes for which they are processed (principle of data minimisation);

4.1.4. Personal data are accurate and updated as necessary (principle of accuracy);

4.1.5. Personal data shall be kept in a form which permits identification of Data Subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed (the principle of limitation of storage period);

4.1.6. Personal data shall be processed in such a way as to ensure, through appropriate technical or organisational measures, adequate security of personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage (integrity and confidentiality principle).

4.2 All information about the personal data processed is confidential.

5. THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING PERSONAL DATA

‍5.1. The Company will process the Personal Data of Data Subjects on the following legal grounds:

5.1.1 in the conclusion, performance, modification and administration of the contract (Art. 6(1)(b) GDPR);

5.1.2 to comply with legal obligations and regulatory requirements applicable to the Company (GDPR 6(1)(c));

5.1.3. the legitimate interest of the Company (GDPR Article 6(1)(f));

5.1.4. implementing the consent given by the Data Subject (Art. 6(1)(a) GDPR).

5.2. To the extent and under the conditions set out in the applicable law, one or more of the above legal bases may apply to the processing of Personal Data of Data Subjects.

6. PURPOSES OF PROCESSING PERSONAL DATA

‍6.1. The Personal Data that the Company collects from the Data Subject depends on the Services of the Website and/or Mobile Application that the Data Subject subscribes to or uses and the Personal Data that the Data Subject provides to the Company when using the Services of the Website and/or Mobile Application and/or registering on the Website and/or Mobile Application.

6.2. The Company processes Personal Data of Data Subjects for the following purposes:

6.2.1. For the purpose of registering on the Site and using the services provided on the Site:

6.2.1.1. Data categories - User name; surname; phone number; email, password. Service provider online booking function (status - enabled/disabled); Facebook booking function (status - enabled/disabled); Instagram booking function (status - enabled/disabled); profile name and type; services and categories; address (street, house number, city) and facilities; opening hours; profile picture; gallery of work; description; social media profiles and links to social media site profiles; bookings; past bookings; customer contact details (name, surname, phone number, e-mail, photos, date of birthday (optional)); payment methods (electronic payments; on-site payments); disbursements; past disbursements; receipts; messages; testimonials; subscription invoices, device information and settings (e.g. language and time zone), operating system, browser type and version.

6.2.1.2. Legal basis for processing - contract formation, performance, modification, administration (Article 6(1)(b) GDPR).

6.2.1.3. Time limit for data processing - If the Service Contract has been terminated without the use of the Company's Services, for the entire duration of the Service Contract and up to a maximum of 3 months thereafter. In all other cases, during the term of the Service Contract and for a maximum period of 5 years thereafter.

6.2.1.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.1.5 We provide or transfer data - for data processors: marketing, sales service providers; communication system providers; server service providers.

6.2.2. For the purpose of registering on the Mobile App and using the services provided by the Mobile App:

6.2.2.1. Data categories - user name; surname; phone number; email. Service Provider online booking function (status - enabled/disabled); Facebook booking function (status - enabled/disabled); Instagram booking function (status - enabled/disabled); profile name and type; services and categories; address (street, house number, city) and facilities; opening hours; profile picture; gallery of work; description; social media profiles and links to social media site profiles; bookings; past bookings; customer contact details (name, surname, phone number,e-mail, photos, date of birthday (optional)); payment methods (electronic payments; on-site payments); disbursements; past disbursements; receipts; messages; testimonials; subscription invoices, device information and settings (e.g. language and time zone), operating system, Mobile App version

6.2.2.2. Legal basis for processing - contract formation, performance, modification, administration (Article 6(1)(b) GDPR). The data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR).

6.2.2.3. Time limit for data processing - if the Service Contract has been terminated without the use of the Company's Services, for the entire duration of the Service Contract and up to a maximum of 3 months thereafter. In all other cases, during the term of the Service Contract and for a maximum period of 5 years thereafter.

6.2.2.4. We get our data from - Directly from Data Subjects. Information, such as Service Provider customer contacts (name, surname, phone number) or photos for work gallery or customer profile, We receive from Service Provider device. The Mobile App only receives this information if Service Provider actively agree to upload it to the Mobile App and chooses the contacts and photos they want to upload. 

6.2.2.5 We provide or transfer data - For data processors: marketing and sales service providers; communication system service providers; server service providers; payment processing service providers.

6.2.3. For the purpose of updating your personal profile created on the Website:

6.2.3.1. Data categories - Registered visitor's city; country; list of favourite professionals; payments made (date, ID, amount, information, status, actions); payment history; payment card details (name, card number, card expiry date, CVV number); reviews left, password, device information and settings (e.g. language and time zone), operating system, browser type and version.

6.2.3.2. Legal basis for processing - The data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR).

6.2.3.3. Time limit for data processing - Data processed on the legal basis of consent shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but not longer than 2 (two) years.

6.2.3.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.3.5 We provide or transfer data - for data processors: marketing and sales service providers; communication system service providers; server service providers; payment processing service providers.

6.2.4. For the purpose of updating your personal profile created on the Mobile Application: 

6.2.4.1. Data categories - Registered visitor's city; country; list of favourite professionals; payments made (date, ID, amount, information, status, actions); payment history; payment card details (name, card number, card expiry date, CVV number); reviews left, password, device information and settings (e.g. language and time zone), operating system, Mobile App version.

6.2.4.2. Legal basis for processing - the data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR).

6.2.4.3. Time limit for data processing - data processed on the legal basis of consent shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but not longer than 2 (two) years.

6.2.4.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.4.5 We provide or transfer data - for data processors: marketing and sales service providers; communication system service providers; server service providers; payment processing service providers.

6.2.5. For the purpose of sending notifications, offers and information by email, SMS, push notifications:

6.2.5.1. Data categories - name; surname; email address; telephone number; user ID; city; country; category of service provided.

6.2.5.2. Legal basis for processing - the data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR). The legitimate interest of the company (Article 6(1)(f) of the GDPR, Article 13(2) of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications), Article 69(2) of the Law on electronic communications): send general and personalised offers and information; send active messages in the Mobile app.

6.2.5.3. Time limit for data processing - data processed on the legal basis of consent shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but not longer than 2 (two) years.

6.2.5.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.5.5 We provide or transfer data - for data processors: marketing, sales service providers; communication system providers; server service providers. Social network managers (Facebook, Instagram); search engine managers (Google).

6.2.6. For the purpose of managing and administering the company's social media accounts (Facebook, Instagram, LinkedIn):

6.2.6.1. Data categories - the name of the person's social network account; the person's photo; the person's reactions to the content generated by the Company (likes, comments, shares).

6.2.6.2. Legal basis for processing - the data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR). The legitimate interest of the company in managing its social media profiles (Article 6(1)(f) GDPR).

6.2.6.3. Time limit for data processing - personal data shall be processed for as long as the Company's or the Data Subject's social network account is valid, unless the Data Subject expresses their wish to delete their data contained in the Company's social network accounts earlier.

6.2.6.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.6.5 We provide or transfer data - social network managers (Facebook, Instagram); search engine managers (Google).

6.2.7. For the purpose of customer service (for the purpose of managing requests, enquiries, complaints or other communications from stakeholders with the Company):

6.2.7.1. Data categories - name; surname; email address; telephone number; content of the request, enquiry, complaint or other communication; date and time of contact with the Company.

6.2.7.2. Legal basis for processing - the data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR).

6.2.7.3. Time limit for data processing - personal data shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but no longer than 2 (two) years.

6.2.7.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.7.5 We provide or transfer data - for data processors: providers of communication systems; providers of server services.

6.2.8. Ensuring the functionalities of the Website and the Mobile Application, administration of the Website and the Mobile Application and diagnosing possible malfunctions of the Website and the Mobile Application, statistical analysis to find out the needs of the Data Subjects in relation to certain functions and to analyse how and where to use the available resources most efficiently:

6.2.8.1. Data categories - data generated through the use of the means of communication and the Services of the Website and the Mobile Application, including, but not limited to, traffic data such as the start date, time, duration, Internet Protocol (IP) address used by the Internet user at the time of connection, server log files, etc. Service usage data, including, but not limited to, data collected through the use of Web Browsers, such as Media Access Control (MAC), computer or mobile device type, screen resolution, operating systems, Mobile App version, etc.; and data collected through the use of Cookies, Pixel Tags, Web Beacons, and similar technologies in connection with your browsing experience.

6.2.8.2. Legal basis for processing - the data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR). The legitimate interest of the Company in analysing data for the purposes of administering, improving the operation of the Website and improving the Company's business (Article 6(1)(f) of GDPR).

6.2.8.3. Time limit for data processing - personal data shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but no longer than 2 (two) years.

6.2.8.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.8.5 We provide or transfer data - for data processors: providers of communication systems; providers of server services; providers of IT services.

6.2.9. Recording of telephone conversations in and out of the Company for the purpose of ensuring the objectivity of the quality of service, requests and complaints handling:

6.2.9.1. Data categories - recording of the telephone call; content of the telephone call; start time of the telephone call; duration of the call; call waiting time; caller's telephone number; telephone number of the person who answered.

6.2.9.2. Legal basis for processing - legitimate Companies (Article 6(1)(f) GDPR).

6.2.9.3. Time limit for data processing - personal data is stored for a maximum of 1 year. After the expiry of the retention period, the chat recordings will be automatically deleted.

6.2.9.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.9.5 We provide or transfer data - for data processors: providers of communication systems.

6.2.10. For the purpose of the Company's Partners' communication with Data Subjects, for the purpose of sending gifts to Data Subjects:

6.2.10.1. Data categories - name; work address; telephone number; email address; primary category of service provided.

6.2.10.2. Legal basis for processing - The legitimate interest of the Company to ensure the quality of the services provided (Article 6(1)(f) GDPR).

6.2.10.3. Time limit for data processing - personal data shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but no longer than 2 (two) years.

6.2.10.4. We get our data from - directly from Data Subjects.

6.2.10.5 We provide or transfer data - for Partners of the Company. . For data processors: server service providers.

6.2.11 For the purpose of the Company's Partners' communication with Data Subjects, for the purpose of sending gifts to Data Subjects:

6.2.11.1 Data categories - Name; work address; telephone number; email address; primary category of provided services.

6.2.11.2 Legal basis for processing - The data subject's consent to the processing of personal data (Article 6(1)(a) GDPR).‍

6.2.11.3 Time limit for data processing - Personal data shall be processed for as long as the Data Subject's consent is valid, but no longer than 2 (two) years. 

6.2.11.4 We get our data from - Directly from Data Subjects.

6.2.11.5. We provide or transfer data - For Partners of the Company. 

For data processors: server service providers.

‍6.2.12. For the purpose of administering the Service Providers' revenues generated by the use of the Companies provided payment infrastructure via Website and Mobile Application and for the purpose of transmitting information to the State Tax Inspectorate. 

6.2.12.1 Categories of data - Service Provider's name, surname, date of birth/Individual Activity Certificate number or company name and code; address; tax and VAT identification number (if any); country of residence; bank account number to which the consideration for the service or goods provided has been paid or credited.

6.2.12.2 The legal basis for processing - performance of a legal obligation (Article 6(1)(c) GDPR).

6.2.12.3 Term of processing - Personal Data shall be processed for as long as the Service Provider uses the Website and Mobile Application services and for a period of 5 (five) years from the end of the calendar year in which the use of the services ceased. 

6.2.12.4 We receive Data from - Directly from Data Subjects.

6.2.12.5 We provide or transfer - to the State Tax Inspectorate. To data processors: server service providers and accounting service providers.

6.2.12.6 We would like to point out that if your personal data is transferred to the State Tax Inspectorate, we will inform you about it. In addition, this legal obligation does not apply to Service Providers who have received less than 30 payments through the Companies provided payment infrastructure via Website and the Mobile Application and whose remuneration for doing so has not exceeded 2,000 Euros per calendar year.

6.3. The Company shall collect, store and otherwise process the Personal Data of the Data Subject, which the Data Subject provides and/or the Company receives in the cases provided for in Clause 6.2 of this Privacy Policy, to the extent and for the purposes provided for in this Privacy Policy.

6.4. Personal data may be retained for longer periods than set out in Section 6.2 of this Privacy Policy at the Company's discretion if there are reasonable grounds to believe that the Personal data may be needed for the investigation of a criminal offence or other incident, or other event that has caused damage to the Company. In such a case, the Personal Data shall be retained until such time as an appropriate decision or conclusion is made by law enforcement authorities or a court in relation to the criminal offence, or any other decision or conclusion by the persons investigating the incident or by other persons investigating the event that has caused damage to the Company.

7. TRANSFER OF PERSONAL DATA

7.1. The Company informs that it does not transfer, either for consideration or without consideration, or otherwise disclose the Personal Data of the Data Subject to third parties, except in the cases specified below:

7.1.1. At the request and/or consent of the Data Subject;

7.1.2. Partners of the Company or other authorized third parties (data processors) who process Personal Data of Data Subjects on behalf of the Company and for the purposes set out by the Company and specified in this Privacy Policy, i.e., server service providers, Website or Mobile Application Administrators, mail delivery companies, etc.

7.1.3. To law enforcement and/or law enforcement authorities, bodies and/or other recipients of Personal Data to whom the data must be transferred in accordance with legal requirements.

7.2. When the Data Subject makes a prepayment through the Website or Mobile Application, the Company transfers the payment data to a third party that provides a payment service to the Company - Stripe Payments Europe Limited. The transferred data are: name; surname; address; telephone number; email address; payment card details (card number, CVC, card expiry date. The Company only receives the following payment-related data from Stripe Payments Europe Limited: information about the payment received - identity of the person who made the payment; date of payment; link to the generated electronic invoice. The Company informs that the processing of data by Stripe Payments Europe Limited is subject to the Stripe Inc. Privacy Policy, which the Company recommends to read

7.3. When the Data Subject makes a payment via the Company’s leased payment terminal (card reader) to the Service provider after the service was provided , the Company transfers the payment data to a third party that provides a payment service to the Company – Adyen N.V. The transferred data are: payment card details (card number, CVC, card expiry date). The Company only receives the following payment-related data from Adyen N.V.: date of payment; link to the generated electronic invoice. The Company informs that the processing of data by Adyen N.V. is subject to the Adyen N.V. Privacy Policy, which the Company recommends to read. 

7.4. The Company informs that when linking the Service Provider's account to Facebook or Instagram, the processing of Personal Data is also subject to the Facebook Privacy Policy of Meta Platforms Ireland Limited and the Instagram Privacy Policy of Meta Platforms Ireland Limited, which describe in detail how the Personal Data of Data Subjects are processed.

7.5. When transferring Personal Data in the case referred to in Clause 7.1.2. of this Privacy Policy, the Company shall require authorised third parties to process Personal Data of Data Subjects solely in accordance with the instructions given by the Company, for the purposes specified by the Company and in accordance with this Privacy Policy, the laws on legal protection of Personal Data and the data processing agreements entered into between the Company and the authorised third parties.

7.6. In order to fulfil a legitimate purpose and on a lawful basis, the Company may transfer the Personal Data of Data Subjects to entities outside the European Economic Area (EEA) (e.g. if the Company's processors or recipients of Personal Data are established outside the EEA). In the event that Personal Data is transferred from the EEA to countries that are not recognised by the European Commission as providing an adequate level of protection for Personal Data, the Company shall take all appropriate measures to protect the Personal Data of the Data Subject (e.g., by basing the transfer of Personal Data on the standard contractual terms and conditions for data transfer agreements approved by the European Commission).

8. RIGHTS OF DATA SUBJECTS AND THEIR IMPLEMENTATION

8.1. Data subjects whose Personal Data is processed by the Company have the following rights:

8.1.1. The right to be informed about the processing of Personal Data by the Company. The Data Subject shall have the right to obtain information about the Personal Data processed by the Company, the sources of the Personal Data, the purposes of the processing, the legal grounds, the retention period and the persons, data recipients or data processors, the rights of the Data Subject, etc.;

8.1.2. The right of access to Personal Data processed by the Company. The data subject shall have the right to access and obtain a copy of his or her Personal Data processed;

8.1.3. The right to request rectification of Personal Data processed by the Company. The Data Subject shall have the right to request the rectification of inaccurate Personal Data processed by the Company;

8.1.4. The right to request erasure. The Data Subject shall have the right to request the erasure of his or her Personal Data if they are no longer necessary for the purpose for which they were collected, the Data Subject has withdrawn consent to the processing of his or her Personal Data, if the processing was based on the consent of the Data Subject, we are processing the Data Subject's Personal Data on the basis of legitimate interest and the Data Subject objects to such processing and there are no overriding legitimate reasons for processing the data, we are required to delete the Data Subject's Personal Data in order to comply with a legal obligation imposed on the Company, or the Data Subject's Personal Data has been processed unlawfully.

8.1.5. The right to restrict processing. The Data Subject shall have the right to restrict the processing of Personal Data by the Company if the Data Subject disputes the accuracy of the data and the Company carries out a related check, if the Personal Data of the Data Subject have been unlawfully processed but the Data Subject does not consent to the erasure of the data, if the Personal Data of the Data Subject are no longer necessary for the purpose, for which it was collected, but is necessary for the establishment, exercise or defence of legal claims by the Data Subject, if the Data Subject has objected to the processing as described below, pending verification that the Company's legitimate reasons override those of the Data Subject.

8.1.6. The right to object to processing. The Data Subject shall have the right to object to the processing of Personal Data of the Data Subject by the Company for direct marketing purposes, the right to object to the processing of Personal Data in the public interest or in the legitimate interests of the Company, unless these interests are overridden by the Data Subject's reasons.

8.1.7. The right to portability of Personal Data. The Data Subject shall have the right to receive the Personal Data he or she has provided to the Company, or to request the transfer of such Personal Data to another controller in a structured, commonly used and computer-readable format, provided that the processing of the Personal Data of the Data Subject is based on the Data Subject's consent or on an agreement between the Data Subject and the Company and the processing of the Personal Data of the Data Subjects is carried out by automatic means.

8.1.8. The right to lodge a complaint with the State Data Protection Inspectorate. In the event that the Data Subject considers that their rights have been violated, the Data Subject shall have the right to contact the State Data Protection Inspectorate.

8.2. The data subject may contact the Company at the contact e-mail address hello@watalook.com to exercise their rights. Before exercising the Data Subject's right(s), the Company shall have the right to request the Data Subject to provide proof of identity.

8.3. The Company hereby informs that the exercise of the above-mentioned rights may depend on the conditions for the exercise of the specific right set out in the legislation, and therefore, in the event of specific grounds set out in the legislation, the Company shall have the right to refuse to comply with the Data Subject's request to exercise the specific right on the grounds stated in the legislation.

8.4. Responses to Data Subjects' requests for the exercise of their rights shall be provided promptly, but at the latest within 30 calendar days from the date of receipt of such request. This period may be extended by a further two months if necessary, depending on the complexity of the request and the number of requests. The Company shall inform the Data Subject of such extension within one month of receipt of the request, together with the reasons for the delay. Such Personal Data shall be provided to the Data Subject in writing at the request of the Data Subject. Personal Data shall be provided to the Data Subject free of charge. The Company shall have the right to request a reasonable fee if the Data Subject's requests are manifestly unfounded, repetitive or excessive.

9. DIRECT MARKETING MESSAGES

9.1. The Company shall have the right to process the Personal Data of Data Subjects for the purpose of sending direct marketing communications with the free prior consent of the Data Subject to such processing of Personal Data. The Data Subject may always withdraw the consent given by contacting the Company by e-mail at hello@watalook.com and/or by using the instructions provided in each message.

9.2. Withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent carried out before the withdrawal of consent

9.3. In addition, the Company may use the Data Subject's personal data for its own marketing of similar services on the basis of the Company's legitimate interest and the terms and conditions for sending such communications set out in law. The Data Subject may object to this in advance by contacting the Company at hello@watalook.com. The Data Subject may subsequently object to or opt-out of such use of Personal Data by contacting the Company at hello@watalook.com and/or by using the instructions provided in each message.

10. PROFILING

10.1. The Company may use the Personal Data of the Data Subject for profiling only with the prior written consent of the Data Subject.

10.2. The Company shall not use automated decision-making processes, including profiling, which may result in legal consequences for the Data Subject or have a similarly significant effect, when processing the Data Subject's Personal Data for the purposes set out in this Privacy Policy.

10.3. The Company may, with the consent of the Data Subject, process the Personal Data of the Data Subject by automated means in order to classify the Data Subject as a relevant customer category and to provide tailored commercial offers that are relevant to the Data Subject's needs, and the Data Subject shall therefore have the right to request human intervention in order to express their opinion or to object to such classification.

11. PERSONAL DATA PROTECTION

11.1. In order to implement and ensure the protection of Personal Data, the Company shall implement appropriate organisational and technical measures to ensure the security of Personal Data to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unauthorised processing, including but not limited to:

11.1.1. administrative (establishing procedures for the secure management of documents and computer data and their archives, as well as for the organisation of the work of the various activities, familiarising staff with the protection of personal data at the time of recruitment and at the end of the employment or similar relationship, etc);

11.1.2. hardware and software security (administration of service stations, information systems and databases, maintenance of workstations, Company premises, protection of operating systems, protection against computer viruses, etc.);

11.1.3. Protecting communications and computer networks (firewalling shared data, applications, unwanted data packets, etc.)

11.2. The Company shall ensure that it makes every effort to protect the Personal Data of Data Subjects against loss, unauthorised use and alteration. The premises where the collected data is stored shall be physically protected against access by unauthorised persons. The database storing the Personal Data of Data Subjects shall be secured against unauthorised access through computer networks. The Company also uses software and other measures to protect the data of all Data Subjects.

11.3. Notwithstanding the foregoing obligations of the Company to use its best efforts to protect the Personal Data collected and processed, the Data Subject unconditionally undertakes and agrees that he/she personally guarantees the confidentiality of their Personal Data and the proper observance of the other obligations relating to the security of such data as set out in the Website Rules, and further confirms that

11.3.1. in all cases, the Registered Visitor and/or the Service Provider shall be personally liable for any damage caused to him/her and/or third parties as a result of the provision of incorrect and/or incomplete Personal Data or the failure to amend and supplement Personal Data after changes to the Personal Data have occurred. In no case shall the Company be liable for damages on this basis.

11.3.2. undertakes to ensure the confidentiality of the Personal Data required to log in to the Personal Page created in accordance with the selected Registration Type or otherwise use the Services, and is personally responsible for ensuring the proper confidentiality of such data, and undertakes not to disclose the Personal Data to third parties and to ensure that no third parties use their Personal Data to access the Services.

11.3.3. shall be liable for any acts of third parties, if any, committed through the use of the Registered Visitor's or Service Provider's Personal Data, and all obligations and liabilities arising from or in connection with the acts of third parties committed through the use of the Registered Visitor's or Service Provider's Personal Data shall be borne to the maximum extent by the Registered Visitor and/or Service Provider.

12. COOKIES

The Company hereby informs you that the Website uses Cookies. More information about Cookies can be found in the Company's "Cookie Policy", which is an integral part of the Privacy Policy.

13. RIGHT TO COMPLAIN

Data subjects who believe that their rights have been violated may always contact the Company by e-mail at hello@watalook.com and/or file a complaint with the State Data Protection Inspectorate (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, by e-mail ada@ada.lt).

14. CONTACTS

14.1. The Data Controller that processes the Personal Data referred to in this Privacy Policy when you use the Company's Website and/or Services is:

UAB "Telas"

Legal entity code 304139032

Address Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius

14.2. For any questions and additional information related to this Privacy Policy, the Data Subject may contact the Company using the contact details provided below:

hello@watalook.com

+3705214 4092

15. VALIDITY AND CHANGES TO THE PRIVACY POLICY

15.1. The Privacy Policy is a living, constantly changing document, and the Company has the right to update and change it at any time. Data Subjects will be informed of any changes to the Privacy Policy on the Website, and Registered Visitors and Service Providers will be informed of such changes by the Company's notice sent to the Registered Visitors' and Service Providers' email addresses provided during registration on the Website and/or the Mobile Application.

15.2.Amendments or changes to the Privacy Policy shall come into force from the date of their publication, i.e. from the date they are posted on the Website.

This Privacy Policy is effective from 18 August June 2023.