BENDRADARBIAVIMO SU GROŽIO SALONAIS POLITIKA

Atnaujinta: Birželis 2022 m.

Grožio salono, prieš pradedant naudotis Puslapio paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šią Bendradarbiavimo su grožio salonu politiką, nes ji reglamentuos Grožio salono santykius su Puslapio savininku.

Atsižvelgiant spartų tiek internetinio puslapio www.watalook.lt, tiek ir mobiliosios aplikacijos Watalook Workspace populiarėjimą, bus siekiama optimizuoti ne vien Grožio salono meistrų darbą ir Registruotiems lankytojams teikiamų paslaugų efektyvumą, tačiau ir palengvinti Grožio salonų, kuriuose paslaugas teikia grožio specialistai, vidinius bei išorinius veiklos procesus. Šiuo tikslu Puslapio savininkas ir Grožio salonas susitaria dėl toliau šiame dokumente išdėstytų sąlygų, kuriomis šalys vadovausis siekiant įgyvendinti aukščiau minėtuosius tikslus.

I. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI:

Grožio salonas – ūkio subjektas, kuris užsiregistravęs Puslapyje turi teisę susikurti Watalook Studio bei gauti šiame dokumente aprašytą Paslaugą;

Grožio salono meistras – grožio paslaugas teikiantis asmuo, veiklą vykdantis Grožio salone.

Puslapis – grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;

Puslapio savininkas – UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai – Lietuvos Respublika, Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius

Watalook Studio – platforma, kuria Puslapio savininkas suteikia teisę naudotis Grožio salonui ir kurioje Grožio salonui yra teikiamos paslaugos, išvardintos šio dokumento II skyriaus 1 p.

Watalook Workspace – mobilioji aplikacija (angl. app), kuria naudojasi Grožio salono meistras, registruodamas klientų vizitus, vykdydamas jų monitoringą ir atlikdamas kitus veiksmus, kuriuos Watalook Workspace suteikia galimybę atlikti ir kurie yra aprašyti Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politikoje.

Konfidenciali informacija – informaciją apie kitą šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus.

Registruotas lankytojas – asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis.

II. PUSLAPIO SAVININKO IR GROŽIO SALONO ĮSIPAREIGOJIMAI

1. Puslapio savininkas įsipareigoja Grožio salonui neatlygintinai suteikti šias paslaugas (toliau – Paslauga) Watalook Studio, kurios bus teikiamos toliau nurodyta tvarka:

1.1. Grožio salonui susikūrus paskyrą naudojantis Puslapiu, suteikiama prieiga prie Grožio salono Watalook Studio. Joje Grožio salonas talpina savo informaciją – adresą, nuotraukas, teikiamų paslaugų aprašymą, kainoraštį ir kitus aktualius duomenis.

1.2 Watalook Studio Grožio salonui yra suteikiamas elektroninis kalendorius. Jame Grožio salonas turi galimybę atlikti Grožio salono meistrų, turinčių asmeninę paskyrą Watalook Workspace, darbotvarkės monitoringą, šiems Grožio specialistams išsiuntus pakvietimą prisijungti prie Watalook Studio, o Grožio specialistams sutikus su pakvietimu prisijungti.

1.3 Grožio salonas Watalook Studio turi galimybę rezervuoti Grožio salono meistro darbotvarkėje laikus klientams, kurie į Grožio saloną kreipėsi naudodamiesi tiek Puslapiu, tiek ir kitais būdais – telefonu, socialiniais tinklais ir kt. priemonėmis.

1.4 Grožio salonas turi galimybę suteikti prieigą prie minėtojo elektroninio kalendoriaus ir kitiems Grožio salone dirbantiems ar veiklą vykdantiems asmenims, taip pat ir Grožio salono meistrams. Prieiga gali būti suteikiama, Grožio salono pasirinkimu alternatyviai nustatant skirtingo pobūdžio teises.

Grožio salono meistras jam suteikiamas stebėtojo ar administratoriaus teises gali įgyvendinti tik atsisiuntęs Watalook Workspace ir joje susikūręs asmeninę paskyrą.

2. Paslauga Grožio salonui yra teikiama kaip visuma, t. y. Grožio salono ar Puslapio savininko iniciatyva nėra galimybės keisti teikiamos Paslaugos apimties. Paslauga yra teikiama nemokamai, o priėmus sprendimą ją apmokestinti, Grožio salonas bus informuojamas atskiru pranešimu Grožio salono nurodytu el. pašto adresu likus ne mažiau kaip 60 kalendorinių dienų iki Paslaugos apmokestinimo. Grožio salono niekaip neįpareigojamas ir toliau naudotis Paslauga, Puslapio savininkui ją apmokestinus.

3. Mainais už gaunamą Puslapio savininko Paslaugą, Grožio salonas, be įsipareigojimų, numatytų Asmeninio puslapio turinio politikoje ir Naudojimosi puslapiu taisyklėse, prisiima šiuos įsipareigojimus:

3.1 Grožio salonas sutinka ir pareiškia, jog savo teikiamas paslaugas valdys ir vykdys laikydamasis aukščiausių verslo ir paslaugų standartų. Grožio salonas taip pat užtikrina, jog turi visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą (jei taikoma), kurie jam yra reikalingi norint teikti Grožio salono paslaugas. Šių sąlygų neatitikimas šalių yra laikomas esminiu pažeidimu, dėl kurio Puslapio savininkas gali be atskiro įspėjimo nutraukti Paslaugos teikimą.

III. GROŽIO SALONO FOTOGRAFIJA

1. Puslapio savininkas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti nemokamai nufotografuoti Grožio saloną, t.y. pastato, kuriame yra Grožio salonas ar (ir) Grožio salono patalpų išorę ar (ir) vidų (Grožio salono fotonuotraukos). Grožio salonas yra informuotas ir sutinka, kad Puslapio savininkas užfiksuotas Grožio salono fotonuotraukas ar jų dalį savo nuožiūra naudotų komerciniais ir nekomerciniais tikslais, be kita ko, Puslapyje, Watalook Workspace, Watalook Studio platformoje, Puslapio savininko vykdomoje komunikacijoje, marketingo kompanijose tiek per socialinius tinklus, tiek kitais informaciniais kanalais.

2. Grožio salonas sutinka sudaryti tinkamas sąlygas Puslapio savininko atliekamai fotosesijai ir nesudaryti kliūčių Puslapio savininkui nufotografuoti Gražio saloną.

3. Grožio salonas yra informuotas ir neprieštarauja, kad užfiksuotose Grožio salono fotonuotraukose matytųsi Grožio salono prekių ženklas (-ai), pavadinimas ir (ar) kiti komerciniai žymenys. Grožio salonas yra informuotas ir neprieštarauja, kad Grožio salono fotonuotraukose užfiksuoti prekių ženklai ar (ir) bet kokie kiti Grožio salono komerciniai žymenys būtų atgaminami, viešai rodomi ir skelbiami, kaip tai nurodyta Taisyklių III skyriaus 1 punkte.

4. Grožio salono fotonuotraukos užfiksuojamos pagal Puslapio savininko nustatytus fotosesijos kriterijus. Puslapio savininkas deda pastangas, kad Grožio salono fotonuotraukos būtų tinkamos kokybės ir tinkamai reprezentuotų Grožio saloną. Tuo atveju, jeigu Grožio salono pagrįsta nuomone, užfiksuotos Grožio salono fotonuotraukos pažeidžia Grožio salono reputaciją ar neatitinka Puslapio savininko nustatytų fotosesijos kriterijų, Puslapio savininkas turi teisę nuspręsti savo nuožiūra nemokamai perfotografuoti Grožio saloną.

5. Puslapio savininkas turi teisę, Grožio salono prašymu, suteikti Grožio salonui Puslapio savininko užfiksuotas Grožio salono fotonuotraukas. Šias Grožio salono fotonuotraukas Grožio salonas turi teisę naudoti tik savo veikloje (pvz., reklamuojant savo paslaugas), tačiau neturi teisės perduoti ar kitokiu būdu suteikti naudotis Grožio salono fotonuotraukomis bet kokiems tretiesiems asmenims, kurie tiesiogiai ar (ir) netiesiogiai konkuruoja su Puslapio savininku.

IV. KONFIDENCIALUMAS

1. Kiekviena šalis patvirtina, kad Paslaugos teikimo metu, ji gali gauti arba kitaip sužinoti Konfidencialią informaciją apie kitą šalį. Konfidenciali informacija yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija.

2. Kiekviena šalis įsipareigoja visada rūpintis, kad būtų išlaikytas Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vieninteliam tikslui – vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šį dokumentą.

3. Šiame dokumente nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:

A. Yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;

B. Vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;

C. Gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų;

D. Jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo.

4. Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.

5. Konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti ir nutraukus Paslaugos teikimą.

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

1. Visi ginčai, kilę iš santykių tarp Grožio salono ir Puslapio savininko, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Puslapio savininko buveinės vietą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti šio dokumento turinį. Apie bet kokius šio dokumento pasikeitimus Grožio salonai bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Grožio salono elektroninio pašto adresu, pateiktu Watalook Studio sukūrimo metu.

2. Tuo atveju, jeigu Grožio salonas nesutinka su nauja šio dokumento redakcija, toks Grožio salonas turi teisę atsisakyti jam teikiamos Paslaugos. Grožio salonas apie sprendimą atsisakyti Paslaugos Puslapio savininkui turi pranešti raštu elektroniniu pašto adresu labas@watalook.lt, arba ištrinant Watalook Studio paskyrą.

3. Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios politikos taisyklių 11 p. nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su Paslauga, suteikimo.

4. Šio dokumento papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.

5. Jeigu kuri nors šio dokumento nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių nuostatų. Tokiu atveju Puslapio savininkas per trumpiausią įmanomą protingą laiką įsipareigoja pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

COOPERATION POLICY WITH BEAUTY SALONS

Last update: June 2022

Before using the services of the Website, please read this Beauty Salon Cooperation Policy carefully, as it will govern the Beauty Salon's relationship with the owner of the Website.

Given the rapid growth of both the website www.watalook.lt and the mobile application Watalook Workspace, the aim will be not only to optimise the work of the Beauty Parlour's technicians and the efficiency of the services provided to Registered Visitors but also to facilitate the internal and external processes of Beauty Parlours where Beauty Professionals provide services. To this end, the Website Owner and the Beauty Salon agree to the terms and conditions set out below in this document, which will guide the parties to achieve the aforementioned objectives.

I. DEFINITIONS:

Beauty Salon - an entity that, by registering on the Site, is entitled to create a Watalook Studio and to receive the Service described in this document;

A Beauty salon specialist is a person who provides beauty services in a beauty salon.

Website - www.watalook.lt is a website for searching, advertising, booking and managing beauty services;

The owner of the website is UAB "Telas", a private joint-stock company established in the Republic of Lithuania, legal entity code 304139032, address for correspondence - the Republic of Lithuania, Mindaugo g. 14B, LT-03225 Vilnius

Watalook Studio - the platform which the Website Owner grants the right to use to the Beauty Salon and on which the Beauty Salon provides the services listed in Section II, point 1 of this document.

Watalook Workspace is a mobile application (app) used by the Beauty Salon Beautician to record and monitor client visits and perform other actions made possible by Watalook Workspace and described in the Service Provider Cooperation Policy.

Confidential information - information about another country, its marketing plans, customers, clients, businesses, operational plans, finances, technology, or affairs.

Registered visitor - a person who has registered on the Website and/or Mobile App and is entitled to use the services for searching and ordering beauty services.

II. OBLIGATIONS OF THE SITE OWNER AND THE BEAUTY SALON

1. The Website Owner undertakes to provide the following services (hereinafter referred to as the "Service") to Watalook Studio free of charge, which will be provided in the following manner:

1.1 When a beauty salon creates an account using the Site, it is granted access to Watalook Studio. The Beauty Salon will place its information - address, photos, description of services provided, price list and other relevant data.

1.2. Watalook Studio Beauty Salon has an electronic calendar. It enables the Beauty Salon to monitor the agenda of Beauty Specialists who have a personal account in Watalook Workspace, after an invitation to join Watalook Studio has been sent to these Beauty Specialists and the Beauty Specialists have accepted the invitation to join.

1.3 Watalook Studio can reserve times on the Beauty Salon Specialist’s agenda for customers who have contacted the Beauty Salon both via the Website and by other means such as telephone, social networks, and other means.

1.4 The Beauty Salon shall have the possibility to grant access to the aforementioned electronic calendar to other persons working or carrying out activities in the Beauty Salon, including the Beauty Salon's Specialist. Access may be granted, at the choice of the Beauty Salon, utilizing an alternative set of rights of different nature. A beauty salon specialist can only exercise his/her rights as an observer or administrator by downloading Watalook Workspace and creating a personal account there.

2. The Service is provided to the Beauty Salon as a whole, i.e., it is not possible to change the scope of the Service at the initiative of the Beauty Salon or the Website Owner. The Service is provided free of charge, and in the event of a decision to charge for the Service, the Beauty Salon will be notified by separate notice to the email address provided by the Beauty Salon at least 60 calendar days before the Service is charged. The Beauty Salon is under no obligation to continue to use the Service once the Website Owner has charged for it.

3. In exchange for receiving the Point Owner's Service, the Beauty Salon, in addition to the obligations set out in this policy and the Terms of Use, assumes the following obligations:

3.1 The Beauty Salon agrees and declares that it will manage and operate its services following the highest standards of business and service. The Beauty Salon further warrants that it holds all licenses, consents, permits and insurance (if applicable) required for it to provide the Beauty Salon Services. Failure of the parties to comply with these terms and conditions shall be deemed a material breach, which may result in the termination of the Service by the Website Owner without prior notice.

III. BEAUTY SALON PHOTOGRAPHY

1. The Website Owner shall have the right, at its sole discretion, to decide to take photographs of the Beauty Salon free of charge, i.e., of the exterior and/or interior of the building in which the Beauty Salon is located and/or of the premises of the Beauty Salon ("Beauty Salon Photographs"). The Beauty Salon is informed and consents to the use by the Website Owner of the captured photographs of the Beauty Salon, or any part thereof, for commercial and non-commercial purposes, including, but not limited to, on the Website, on the Watalook Workspace, on the Watalook Studio platform, in the Website Owner's communications, marketing companies, both through social networks and other information channels, as the owner of the Website may choose.

2. The Beauty Salon agrees to provide suitable conditions for the Page Owner's photoshoot and not to prevent the Page Owner from taking photographs of the Beauty Salon.

3. The Beauty Salon is aware of and does not object to the Beauty Salon's trademark(s), name(s) and/or other commercial signs being visible in photographs of the Beauty Salon. The Beauty Salon is informed and does not object to the reproduction, public display, and publication of the Beauty Salon's trademarks and/or any other commercial signs of the Beauty Salon in the photographs of the Beauty Salon, as set out in Section III (1) of the Rules.

4. Photographs of the Beauty Salon shall be captured in accordance with the photographic criteria established by the Owner of the Page. The Website Owner shall endeavour to ensure that the photographs of the Beauty Salon are of appropriate quality and properly represent the Beauty Salon. In the event that, in the reasonable opinion of the Beauty Salon, the captured photographs of the Beauty Salon damage the Beauty Salon's reputation or do not meet the photographic criteria set by the Page Owner, the Page Owner shall have the right to decide, at its sole discretion, to re-photograph the Beauty Salon free of charge.

5. The Page Owner shall have the right to provide the Beauty Salon with photographs of the Beauty Salon captured by the Page Owner at the request of the Beauty Salon. The Beauty Salon shall be entitled to use these photographs of the Beauty Salon only for its own purposes (e.g., to advertise its services), but shall not be entitled to transfer or otherwise make available the photographs of the Beauty Salon to any third party who is in direct and/or indirect competition with the Page Owner.

IV. CONFIDENTIALITY

1. Each party acknowledges that in the course of providing the Service, it may receive or otherwise become aware of Confidential Information about the other party. Confidential Information is the private and confidential information of the other party.

2. The Beauty Salon's confidential information is considered to be the personal data of the Beauty Salon's customers, the history of their visits, as well as information about the Beauty Salon's financial data. Beauty Salon's special agreements with the Site Owner are also considered confidential information.

3. Each party undertakes to take care at all times to maintain the confidentiality of the Confidential Information, to keep all Confidential Information secure and to protect it against theft, damage, loss or unauthorised access, and not to use it, directly or indirectly, at any time during the term of this Agreement or after its termination without the prior written consent of the owner of the Confidential Information, disclose, exploit, copy or modify any of the Confidential Information, or authorise or permit any third party to do so, except for the sole purpose of enforcing its rights and obligations hereunder.

4. The terms, conditions and obligations set out in this document do not apply to Confidential Information that:

4.1. It is publicly known at the time it is received by the recipient;

4.2 It subsequently becomes public knowledge through no fault of the recipient, its officers, employees or agents;

4.3 The recipient receives it lawfully from a third party without any restriction;

4.4 It is already known to the recipient before it is received.

5. The Recipient may disclose Confidential Information on a confidential basis to the Recipient's professional advisor or where it is required to be disclosed by law, regulation or by order of a competent authority. The Recipient also has the right to disclose (disclose) Confidential Information when the disclosure (disclosure) of such information is related to the performance of duties or the exercise of rights between the Beauty Salon and/or the Site Owner.

6. The confidentiality obligations shall survive the termination of the Service.

V. DISPUTE RESOLUTION PROCEDURES

1. All disputes arising from the relationship between the Beauty Salon and the owner of the Website shall be settled per the procedure established by the legislation of the Republic of Lithuania. Territorial jurisdiction shall be determined according to the location of the registered office of the owner of the Website.

VI. FINAL PROVISIONS

1. The owner of the website has the right to unilaterally modify the content of this document, in whole or in part, at any time. Beauty salons will be informed of any changes to this document by a notice from the Website Owner, which will be sent to the Beauty salon's email address provided at the time of the creation of Watalook Studio 30 days before applying changes.

2. If a Beauty Salon does not agree with the new version of this document, such Beauty Salon shall have the right to refuse the Service provided to it. The Beauty Salon shall notify the Website Owner of its decision to refuse the Service in writing by email to hello@watalook.com, or by deleting the Watalook Studio account.

3. The Service Provider may contact the Website Owner at the email address set out on point V (2) of this Policy for questions and additional information regarding the Service.

4. Amendments or changes to this document shall take effect from the date of their publication, i.e. the date on which they are posted on the Site.

5. If any provision of this document is contrary to law or for any reason becomes partially or wholly invalid, it shall not invalidate the remaining provisions. In such a case, the Website Owner undertakes to replace the invalid provision within the shortest possible reasonable time with a legally effective one which, as far as possible, has the same legal and economic result as the replaced provision.